1 Buď vítán příteli

1 Buď vítán příteli do naší rodiny

a s námi prožívej radostné hodiny

my tiskneme dlaň

a všichni přejeme:

Kéž v lásce Boží jedno jsme!

 

2 My rádi vítame do Boží rodiny,

každého člověka, jenž má cíl jediný:

Zde v lásce s námi žít

s Ježíšem k nebi jít

a Jeho jméno velebit!

2 Laskavý můj Spasiteli

1 Laskavý můj Spasiteli, díky za spasení Tvé.

Dík za jasnou cestu k cíli, že jsi v lásc přijal mne.

Vím, že nehoden jsem lásky, toho, že jsi za mne mřel,

žes přetrhal hřícha svazky abych věčně netrpěl.

 

2 Za Golgotu i stín kříže, dík za tichost souznění.

Žes mne sprostil hřícha tíže, za Tvou obět smíření

otevřené dveře k Otci, za dědictví v nebesích.

Díky za změnu v mém srdci, v nenávisti že mám hřích!

 

3 Přijmi dík za plnost lásky, novou radost v srdci mém.

Neumím dost děkovati za nejšťastnější můj den,

kdy ses sklonil k prachu země a mne na milost vzal,

potupu žes snášel věrně, abych dítkem tvým se stal.

3 My kráčíme radostně

My kráčíme radostně za Pánem Ježíšem.

On vede nás milostně pozemským životem.

Ty pojď za Ním za Pánem Ježíšem!

On vede nás pozemským životem.

4 Jak rozkošné a milé

1 Jak roskošné a milé když bratři s druhem druh jsou

jsou svorni  při svém a v srdci jeden duch,

jsou svorní při svém díle a v srdci jeden duch.

 

2 Jak rosa nebes splývá na straně Božích hor

tak požehnán též bývá vždy věrných bratří sbor,

tak požehnán též bývá vždy věrných bratří sbor.

 

3 Vytoužený ráj svatý se lidstvu obnoví,

a svobodný věk zlatý, kdy spadnou okovy,

a svobody věk zlatý, kdy spadnou okovy.

5 Pán Ježíš mne miluje

1 Pán Ježíš mne miluje, velkou radost mám,

opustil slávu nebes přišel na zem  k nám

na kříži za mé hříchy v mukách umíral

a třetího dne slavně z mrtvých vstal!

 

2 Pán Ježíš mne miluje, On mi pokoj dal,

do srdce mého vstoupil jako Pán a Král,

očistil mne od hříchu drahou krví svou,

naplnil svoji lásku duši mou!

 

3 Pán Ježíš mne miluje, On mne povolal

do svaté Boží církve kde mi úkol dal:

Všem hříšným o Ježíši mám dnes vyprávět,

že On dnes k sobě volá celý svět!

6 Jak miluješ svého Ježíše

1 Jak miluješ svého Ježíše, když tvé oko láskou nedýše,

jakým světlem chceš být v temnotách,

když tvé oko hasne v  mrákotách.

 

Ref.

Bratru zemdlenému pomáhej, jménem lásky zmírat neváhej

a nivy zpustošené vykvetou v utěšený ráj!

Mraky odháněj úsměvem, buď i tomu dítku přítelem

a duši unavené vykvete vytoužený slunný ráj!

 

2 Slůvko něhy duši posilou, promluvené láskou hřejivou

léčivým je bratru balsámem, který hříchem stýrán, omámen.

 

3 Kdybych všechny hvězdy jménem znal, kdyby svět byl o mně plný chval

ztracen je i nejkrásnější den, který lásce nebyl posvěcen.

 


4 Z Nazaretu vyšel chudý král, On je žití mého ideál.

Jeho jméno lásky ozvěnou, ta chce spasit duši mou i tvou.

7 Haleluja, haleluja

1 Haleluja, haleluja, pouta zlámána,

zlaté svobody svitnul den.

Haleluja, haleluja bitva vyhrána

zvítězil Ježíš jsem svoboden.

Ref.:

Kde je ó smrti, osten tvůj strašlivý,

kde je, ó peklo vítězství tvé?

V krvi Krista vítězství má hříšník truchlivý,

z Božích ruk nikdo ho nevyrve.

 

2 Haleluja, haleluja, konec otroctví

v svobodu  mne pán povolal.

A já účasten smím být Božího synovství

k němuž mi Kristus Pán milost dal.

 

3 Haleluja, haleluja zaplacen můj dluh

drahou Beránka obětí.

Haleluja, haleluja usmířen můj Bůh,

duše má zbavena prokletí.

 

4 Haleluja, haleluja, žitím nejdu sám,

Ježíš  vůdce můj vede mne.

Když jen ve všech věcech na Něj pevně spoléhám,

chvíle zlé  mění se v příjemné.

 

5 Haleluja, haleluja, Bůh je otcem mým,

byť bych na světě sám jen stál.

S Ním si na modlitbách stále o všem hovořím

a mám klid, proč bych se zlého bál.

8  Vykroč s námi

1 Vykroč s námi za Pánem Ježíšem!

On nás miluje život daruje.

Vzkroč s námi za Pánem Ježíšem,

dokud je spásy den.

Dnes je tvůj spásy den!  to platí lidem všem.

Vykroč s námi za Pánem Ježíšem!

On nás miluje život daruje.

Vykroč s námi za Pánem Ježíšem,

dokud je spásy den.

 

2 Volám k Tobě, můj Pane Ježíši,

kraluj v duši mé uč mne pravdě své!

Volám k Tobě, můj Pane Ježíši

pomoz mi k věrnosti.

Přemáhej mé zlosti,

pomoz mi k věrnosti!

Volám k Tobě, můj Pane Ježíši,

kraluj v duši mé uč mne pravdě své!

Volám k Tobě, můj Pane Ježíši

pomoz mi k věrnosti.

 

3 Pojdmě všichni Ježíše velebit,

Krále a Pána,  i dnes od rána!

Pojdmě všichni Ježíše velebit

vždy Jeho jméno ctít!

S Ježíšem chceme žít,

vždy Jeho jméno ctít!

Pojdmě všichni Ježíše velebit,

Krále a Pána,  i dnes od rána!

Pojdmě všichni Ježíše velebit

vždy Jeho jméno ctít!

 

4 Vyznávejme vždy Pána Ježíše

ústy životem, službou každý den!

Vyznávejme vždy Pána Ježíše

že Bratrem našim je.

On naším Bratrem je,

za nás oroduje!

Vyznávejme vždy Pána Ježíše

ústy životem, službou každý den!

Vyznávejme vždy Pána Ježíše

že Bratrem naším je.

9 Jednou přijde Boží den

1. Jednou přijde Boží den přijde slavný nový den,

v kterém obklopí mne zář, smím pohledět Pánu v tvář.

Když On přijde v oblacích, setře slzy z mých očí.

Slavný den bude ten Boží den.

 

Ref: Plný slávy bude den, když můj Ježíš na tu zem

přijde zas a Jeho tvář uzří, kdo zachráněn včas.

Vlož i ty svou ruku dnes

v Jeho, dej se Jemu vést, pak i tvým bude ten slavný den!

 

2. Pán tě čeká, chce být tvým Spasitelem jediným,

nemáš pokoj nemáš klid, než se mu dáš zachránit.

Zasvět život Ježíši, on tvé prosby vyslyší.

Také ty radost v Něm můžeš mít.

10 Dál, dál, dál

1. Dál, dál, dál, dnes čas pospíchá, dál, dál, dál, rychle utíká,

dál, dál, dál, čím dál rychlejí pádí.

Dál, dál, dál, je tu nový den, dál, dál, dál, zas je pryč týden!

Dál, dál, dál, ženou se staří, mladí jen dál.

 

Čas běží čím dál rychleji, k věčnosti pospíchá,

a člověk za ním životem den co den utíká,

snaží se snaží ze všech sil, aby o rychle dohonil,

však tohle se mu nedaří, vžyť komu se to podaří?

 

2. Dál, dál, dál, dnes čas pospíchá, dál, dál, dál, rychle utíká,

dál, dál, dál, čím dál rychlejí pádí.

Dál, dál, dál, je tu nový den, dál, dál, dál, zas je pryč týden!

Dál, dál, dál, ženou se staří, mladí jen dál.

 

Kdy skončí tahle honička se mnoho lidí ptá.

Kdo zastaví čas který nám stále jen uniká?

Kdy skončí tohle běsnění, kdo rytmus času promění?

Však čas jak by se všemu smál, si tempem svým zas běží dál.

 

3 Dál, dál, dál, jenom za ním běž! Dál, dál, dál, Jemu služ a věř,

On ti dá všechno to co ti schází.

Tohle je možnost jediná, v Něm je jen žití pevnina,

vykročte za Ním mladí i staří jen dál.

 

Zastavte lidí na chvilku, my zprávu nesem vám:

Čas, pokoj, radost, klid a mír všem nese Ježíš Pán!

Jemu dej čas, pro Něj chtěj žít, pak najdeš v žití pravý klid!

On dá ti vše, co měl bys rád, už nemusíš se s časem prát.


11 Vstaň a pojď

1.Vstaň a pojď v Onen kraj, vstaň a pojď v Onen kraj

vstaň a pojď v Onen kraj kam jdu já.

Vstaň a pojď v Onen kraj, vstaň a pojď v Onen kraj

vstaň a pojď v Onen kraj kam jdu já.

 

2.Štěstí dá Onen kraj, štěstí dá Onen kraj,

štěstí dá onen kraj kam jdu já.

Štěstí dá Onen kraj, štěstí dá Onen kraj,

štěstí dá Onen kraj, kam jdu já.

 

(místo Štěstí: pokoj, lásku, radost, život)

12 On je Pán

On je Pán, On je Pán, Ježíš Kristus zmrtvých vstal a On je Pán.

Každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná,

že Ježíš Kristus je Pán.

13 Tvé svaté jméno

Tvé svaté jméno Ježíš aťˇ mi stále zní,

tvé svaté jméno Ježíš,v němž je spasení.

Ty jsi ten Boží první poslední,

dej ať tvé jméno Ježíš lidem v srdcích zní.

 

Ref: Tvé svaté jméno aťˇmi nade všechna jména zní,

Tvé svaté jméno v němž jediném je spasení.

Tvé svaté jméno ať mi nade všechna jména zní,

Tvé svaté jméno Ježíš

 

2 Zvedám k Tobě ruce čisté zpívám píseň chval,

oslavuji jméno Ježíš v němž svůj život mám,

nechci jenom ústy chválit, tvoji lásku znám, díky za to svaté Jméno, které jsi nám dal,

14 Lásky však kdybych neměl

1 Kdybych znal množství jazyků, kdybych znal zpěvy andělů,

Lásky té kdybych neměl, byl bych jak cimbál zvučící.

 

2 Kdybych znal všechna proroctví, kdybych znal vědy tajemství,

Lásky té kdybych neměl, byl bych jak cimbál zvučící.

 

3 Kdybych měl víry přemíru, kdybych i hory přenášel,

Lásky té kdybych neměl, byl bych jak cimbál zvučící.

 

4 Kdybych se rozdal pro chudé, kdybych se nechal umučit,

Lásky té kdybych neměl, byl bych jak cimbál zvučící.

 

5 Láska je milá, schovívá, láska se nepře, nežárlí.

Lásky té kdybych neměl, byl bych jak cimbál zvučící.

 

6 Láska je tichá, nezištná, láska se mírní, nechlubí.

Lásky však kdybych neměl, byl bych jak cimbál zvučící.

7 Láska vše snáší, uvěří, láska je plná doufání.

Lásky však kdybych neměl, byl bych jak cimbál zvučící.

 

8 Láska ta všechno přetrpí, láska ta nikdy neskončí.

Lásky však kdybych neměl, byl bych jak cimbál zvučící.

 

9 Naděje, víra pominou, láska však trvá do věků.

Lásky však kdybych neměl, byl bych jak cimbál zvučící.

15 Oslavujeme Hospodina

 Oslavujeme Hospodina, kteříž sloužíme v Domě Pánově,

 pozdvihujme ruce svoje, oslavujeme Hospodina.

 

16 Tam před Tvojí svatou tvář

Ref. Tam před Tvojí svatou tvář, kde mi povíš: Mám tě rád,

tam vždy ráno pospíchám.

 

Tam, tam když stojím tiše sám a Tvůj pokrm přijímám

tam si klekám k modlitbám.

 

1 Odpusť mi Pane prázdná slova, odpusť, že nepodávám pohár,

odpusť, že jsem dnes bratru ublížil.

Odpusť, nemyslel jsem na Tebe, odpusť, často jsem doufal v sebe

odpusť mi Pane lásku nevěrnou.

 

Ref. Tam před Tvojí svatou tvář, kde mi povíš: Mám tě rád,

tam vždy ráno pospíchám.

Tam, tam k nám ke všem přicházíš, svým slovem nás nasytíš,

Duchem znovu naplníš.

 

2 Díky, že odpouštíš mi znova, díky, že smím číst Tvoje slova,

díky, že mohu znovu začínat.

Díky za brášky i za sestry, díky vím kde je konec cesty,

díky, že jsem se znovu narodil.

 

Ref. Tam před Tvojí svatou tvář, kde mi povíš: Mám tě rád,

tam vždy ráno pospíchám.

17 Úzká cesta

1 Cestu úzkou znám, nejdeš po ni sám, víš, že cíl svůj má,

víš, že cíl svůj má.

Vede do země, která z milosti nám se otevírá, nám se otevírá.

 

Ref: Neboj se jít tou úzkou cestou, přes pouště, skály až k Jordánu.

Vždyť nejdeš sám tisíce jdou s námi

a zástup předchází  Hospodin sám.

 

2 Cesta, kterou jdeš přes moře i poušť,

úskalí svá má, úskalí svá má.

Za nimi je zem, která v hojnosti

medem oplývá, medem oplývá. Ref:

 

3 Tvrdou šíji máš, na to pamatuj, praví Ti Tvůj Pán,

praví Ti Tvůj Pán.

Vždy na mysli měj, že jen v milosti přejdeš přes Jordán,

přejdeš přes Jordán. Ref:

18 Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen

1 Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen,

Ježíš, slyší hlas můj každý den o-o Ježíš

mne v mém pádu pozvedá, o-o Ježíš

krásné jméno má.

 

2 Ježíš, chválu vzdává srdce mé,

Ježíš stále stejný včera dnes o-o Ježíš

zemřel též za hříchy mé o-o

Ježíš nejkrásnější ze všech jmén.

 

3 Ježíš, přijde brzy jako král,

Ježíš přines lásku na zem k nám o-o Ježíš

jemu chválu zazpívám o-o Ježíš

krásné jméno má.

19 Díky za tyto dobré dary

Díky za tyto dobré dary,

díky za Tvoji lásku k nám.

Díky za teplý domov, Pane,za vše cos dal nám.

20 Nám Pane dal jsi slovo své

Ref: Nám Pane dal jsi slovo své, Ducha svého dej nám též,

ať Tebe vždycky přijmeme. Ducha svého dej nám též.

 

1 Zůstaň Pane s námi všechny dny až na věky,

Ducha svého dej nám též.

Ty jsi cesta,Ty jsi život pro nás pro všechny,

Ducha svého dej nám též.

 

2 Všechny moci světa když nás Pane tyrají.

Ducha svého dej nám též.

Ve víře nás přece Boží síla provází,

Ducha svého dej nám též.

 

3 Stále znovu zpívám Pane: Dej nám Ducha též .

Ducha svého dej nám též.

Který srdce, mysl zamoucenou pozdvihne,

Ducha svého dej nám též.

21 Cesta

1 Jdeš po cestě která méno život má,

jednou přijdeš k rozcestí jež otázku ti dá,

je tu cesta úzká cesta široká

kam chceš jít dál, kam dál, kam dál.

 

2 Možná zvolíš si tu cestu ze svých snů,

je tam auto, nová chata peněz plný stůl.

Však na konci té cesty tam poznáš sám,

že ti chybí mír v duši tvé.

 

3 Když se díváš na tu cestu širokou,

vidíš lidi, jak za penězi jen stále jdou,

ale hmotné věci pomíjivé jsou

ty hledáš dál ten pravý mír.

 

4 Druhá cesta je ta úzká, daleká.

Život v pohodě tě na ní jistě nečeká.

Však na té cestě poznáš nejlépe sám,

že máš stále mír v duši své.

 

 

5 Vždyť nemusíš už blouditi na cestí,

na té cestě život tvůj se změní ve štěstí,

dá ti lásku,  svobodu a jasný cíl

a v duši mír ,ten pravý mír.

22 Ježíš je živý

Ježíš živý je, nikdy nezklame,

zem i nebe pominou, však Ježíš nezklame!

23 Dej srdce své

1 Dej srdce otevřené, uč bližní milovat,

jít za Ježíšem a z něj si příklad brát.

Svým Duchem mezi námi

buď Pane přítomen, ať z tvého Slitování

žít smíme den co den.

 

2 Nechť Tvoje svatá slova jsou vůdcem každý den,

jim podobat se znova buď každý připraven.

Dej vidět lidí v nouzi, uč lásce bez výhrad,

skroť srdce, jenž se vzpouzí a nechce milovat.

 

3 Ať dobrota Tvá změní i srdce kamenné

Tvé cestě atˇ jsme věrní, uč čerpat z pramene,

když z Tvého slitování hod lásky slavíme

ať je to víc než zdání, že k Tobě patříme.

 

4 Kéž v tomto shromáždění jsme bratry,sestrami,

všem kdo jsou postižení bludem či křivdami.

Mít oči otevřené a štědrou ruku dej

Tvůj Duch ať k činům žene, tak vůle Tvá se děj.


24 Radostná

Ref: Sláva, vstáva už z bázně Boží lid,

chválu vzdáva, že víru si nedá vzít,

chválu vzdáva Pánu Bohu zastupů,

jenž odnímá důvěřivých potupu.

 

1 Mrázem, vedrem noci tmou Ty povedeš mě dál,

a i kdybych sám stál, pročpak bych se bál,

Tvoje svatá vůle zárukou je mou,

že mě držíš i nad hloubkou bezednou.

2 A když budu zoufalý a nekonečně sám,

otevři mi oči ukaž mi svůj chrám,

do něhož se proudy, proudy pohrnou,

tak, že mocní beze slova ustrnou.

 

3 Svoji církev křehoučkou jak sněhobílý květ

opatruj tak prosím,by neklesla zpět,

aby v dobrém stála, pravdu zdvihla výš,

dřív, než ji sám přijmeš ve svou slávu říš.

25 Skála

Skálu svou mám tam v Pánu mám.

Skálu svou tam na té skále postavím si dům.

Chtěl bych stát, pevně stát, zatím vítr zmítá mnou,

já tam na té skále postavím si dům.

Co to znamená v Kristu skálu mít? O tam já postavím si dům.

Každý má někde dům na něco spoléhá,

já u Pána chtěl bych postavit si dům.

Komu z nás bude stát, až dům Páně přijde účtovat?

Jen ten, kdo skálu má, ten nemusí se bát.

Láska Hospodina je skála má.

26 Noc se ránu podobá

1 Noc se ránu podobá, světlem všechno krásní.

Vyšla hvězda Jákoba. Pryč pastýři s bázni!

 

Ref: Anděl radost oznámí: „Narodil se Kristus Pán!"

Svět už není ve tmě sám. Hvězda vyšla nad námi!

 

2 Aby nás i celou zem měl jako svůj podíl,

přišel Boží syn až sem. Z Marie se zrodil.

 

3 Ježíši tys hvězda ta, která ve tmě plane.

Tvoji milost? Bohatá! Dary? Nečekané!

27 Ti, kdo Pána čekají

1 Ti, kdo Pána čekají nabývají nových sil,

vznášejí se křídly jako orel.

Běží však neumdlévají, chodí však neslábnou

uč mě tak, Pane jít s Tebou.

 

2 Ti, kdo Pána volají, ohýbají šíji svou,

ruce se zvedají k němu výše,

srdce své mi odevzdali s Pánem teď už jedno jsou.

Uč mne tak, Pane jít s Tebou.

28 Dej Pane touhu

1 Dej Pane touhu slyšet, co dnes nám říci chceš.

My děkujem, že s námi putuješ.

 

2 Dej Pane touhu k žití, i když se prázdné zdá.

My děkujem, že v Tobě smysl má.

 

3 Dej Pane touhu k práci, i k té již chybí vzlet.

My děkujem, za tento krásný svět.

 

4 Dej Pane touhu k službě, kde dnes se otvírá.

My děkujem, je s námi milost Tvá.

 

5 Dej Pane touhu ztišit se v ruchu života.

My děkujem, nás pojí láska Tvá.

 

6 Dej Pane touhu k víře, že tys jediný Pán.

My děkujem, žes důvěrně nám znám.

29 Právě teď je chválit Pána čas

1 Právě tedˇ je chválit Pána čas,

být svatyní Jeho svatého Ducha.

Svou důvěru slož u Něj a chválu Bohu vzdej,

sláva Páně toto místo naplní.

 


Ref:  Pána chval, Pána chval, tak Pána svého chval.

 

2 On přebývá ve chválách lidu,

má rád když je jeho jméno vzýváno.

Svou důvěru slož u Něj

a začni chválit jej, chvála Páně toto místo naplní.

30 Ať dobrý Bůh

1 Ať dobrý Bůh je stále s vámi,

život váš ať promění,

spokojí srdce vaše pokoj dá,

ať dobrý Bůh je stále s vámi všechno zlé ať přemáhá

mezi vámi mír a lásku rozdává.

 

Ref:

S láskou, o s láskou, sám Ježíš jde k nám.

S láskou, o s láskou, sám Ježíš jde k nám.

 

2 Otvírá brány všem vězněným, všechna pouta přemáhá,

kde byl pláč slzy smutku otírá.

Do říše tmy a temných stínů přichází a svítí nám,

v Jeho jménu nový život začíná.

 

31 Otče náš Všemohoucí

1 Otče náš Všemohoucí, jenž vše živíš svou moci,

požehnej nás všech spolu nyní při tomto stolu.

 

2 Posvětiž nám pokrmů požehnej i nápojů,

o jediný Bože náš, který všecko v rukou máš. Amen.

31 Pomoz mi můj Pane

1 Pomoz mi můj Pane, abych nežil planě,

abych nežil planě tam, kde chceš mne mít.

 

2 Pomoz Pane milý, abych měl dost síly,

abych měl dost síly bližním odpouštět.

 

3 Pomoz, když se bojím, ať vždy pevně stojím,

ať vždy pevně stojím tam, kde nutný jsem.

 


4 Pane, slyš mé přání, vzdal vše co mi brání,

vzdal vše co mi brání být tvým člověkem.

32 Pán Ježíš láska je

Ref: Pán Ježíš láska je, nás všetkých miluje!

Pán Ježíš láska je nás všetkých miluje!

Pán Ježíš láska je nás všetkých miluje!

Miluje, je, je, miluje!

 

1 On pravá pomoc istá je, s dôverou k Nemu poď!

On pravá pomoc istá je, s dôverou k Nemu poď!

On pravá pomoc istá je, s dôverou k nemu pojď.

K nemu pojď, pojď, pojď s dôverou.

 

2 On veľkou láskou má ťa rád, život ti daruje.

On veľkou láskou má ťa rád, život ti daruje.

On veľkou láskou má ťa rád, život ti daruje.

Daruje, je, je, daruje.

 

3 On spája láskou všetkých nás, společně chváľme ho!

On spája láskou všetkých nás, společně chváľme ho!

On spája láskou všetkých nás, společně chváľme ho!

Chvalˇme ho, ho, ho chvaľme ho!

33 Pán Ježíš přijde zas

1 Pán Ježíš přijde zas na zem k nám, což kdyby přišel dnes?

Přijde ve své moci a lásce sám, což kdyby přišel dnes?

Pro nevěstu si přijde svou, pro ty kdo se zde Jeho zvou,

Jemu i v kříži věrni jsou. Což kdyby přišel dnes?

Ref: Sláva, sláva, zaznívej v šír i dál!

Sláva, sláva, přijde Pán slávy král!

Sláva, sláva, připravte cestu jen.

Sláva, sláva, On přijde v slávy den!

 

2 Satana vláda pak přestane, kéž by to bylo dnes!

Radost a plesání nastane, kéž by to bylo dnes!

V Pánu kdo zesnou vstanou pak, by šli k Němu do oblak.

Kdy již tu slávu spatří zrak. Což, kdyby přišel dnes?

 


3 Zda bys nás nalezl věrné Pán, kdyby již přišel dnes?

Bdící a na cestě v nebes stan, kdyby již přišel dnes?

Znamení příští  množí se, vysílá východ světlo své.

Bděme neb čas již blízko je! Což kdyby přišel dnes?

34 Já dal jsem život svůj

1 Já dal jsem život svůj, svou svatou prolil krev,

by blahý byl díl tvůj, bys nebes uzřel zjev.

/: Já za tebe jsem život dal, co dal jsi za mne ty? :/

 

2 Hle, nebe nechal jsem a Otce jasný stan,

bych na zemi tu žil, byl mučen, křižován.

/: Ja všechno pro tě opustil,co opustil jsi ty? :/

 

3 Já mnoho snesl jsem, víc, než lze vyslovit:

Kříž, bolest v srdci svém, bys mohl spasen být!

/: Já všechno pro tě snášel jsem, cos pro mne snesl ty? :/

 

4 Od Otce přináším ti odpuštění své,

svou spásu v dobrém vším, svou lásku nebe své.

/: Já přinesl ti dary své, co přinesls mi ty? :/

35 Pláč a bol byl životem mým      

1 Pláč a bol byl životem mým, sám jsem vlekl svůj kříž.

 

Ref:  Radost mi vrátila Golgota, našel mne Pán Ježíš.

Radost mi vrátila Golgota, Golgota, Golgota,

radost mi vrátila Golgota, našel mne Pán Ježíš!

 

2 Pánem mým byl vlastní můj hřích, táhl níže a níž.

 

3 Láskou svou mi praví můj Pán: ,,Hříchu svého slož též!"

36 V márnosti som život utrácal

1 V márnosti som život utrácal, nedbajíc Pána som križoval,

nevadiac, že pre mna život dal na Golgate.

 

Ref:   Milosť Božia bola veliká, zdarma bola pre mna hriešnika!

Slobodu som našiel pod krížom na Golgate!

 

2 Hriech svoj zrel som v knihe života, spasila  ma Božia dobrota.

Dušu moju zaujal ten div na Golgate.

3 Teraz dal som všetko Ježíši, ktorý je môj poklad najvyšší.

Srdce moje vždy jen spieva si o Golgate.

 

4 Láska večná, čo sa nemeníš, l'udská srdce jasom naplníš,

  ktoré s vierou k Tebe pozrie sa na Golgatu.

37 Opět ve zdraví jsme spolu

1 Opět ve zdraví jsme spolu, všichni u tohoho stolu

Boží rukou prostřeného dobrým jídlem pro každého.

 

2 Tobě, Otče děkujeme, že z tvé lásky zde žijeme,

spolu s každým živým tvorem slavíme tvé jméno sborem.

38 Beránku Boží, spáso má 

1 Beránku Boží, spáso má, k tobě se vírou blížím,

tak jak jsem, hříchy obtížen ke kříži Tvému vzhlížím.

Smiluj se o Pane, pro své slovo dané!

 

Ref: Přijmi mne jen, dnes v spásy den,

Spasiteli můj drahý, Přijmi mne jen, dnes, v spásy den

a posvěť  moje snahy!

 

2 Beránku Boží, slávo má, oslavovat chci Tebe!

Vždyť  jsi mne spasil obživil, v tobě mám nyní nebe.

Žít  Ti chci i mříti, Tvým chci věčně býti. Ref:

 

3 Beránku Boží, králi můj, o kéž to lidé vědi,

jak velmi všechny miluješ, o kéž jen k Tobě hledí!

Chci též pomáhati, všechny k Tobě zváti. Ref:

39 Za hojné dary

Za hojné dary, náš Otče drahý, za hojné dary přijmi náš dík!

Za pokrm a nápoj, za lesy, stráně i za tvé dlaně, že chrání nás.

40 Domova otcova

1 Domova otcova vzdálen bloudils jen, obtížen života bolestmi.

Sladký a milý hlas volá něžně tě: Vrať se jen, dítě mé bloudící!

 

Ref: Domů pojď, domů pojď! Proč jen váháš dítě mé?

Otec tvůj volá tě: Dítě mé, domů pojď!

 

 

2 Je tvá loď  života moři vydána, bouřnými vlnami zmítána,

bezpečný přístav však dosud čeká tě, pospěš jen do svého domova.

 

3 On volá tebe dnes, slyš ten Jeho hlas, když tě zve abys nebloudil víc.

Do domu Otcova rychle pospěš již, zlíbat chce tvoji kající líc.

41 Můj,můj,můj....

1Můj, můj, můj, můj Ježíš je můj, ať slunko svítí, neb smutno v žití!

Můj, můj, můj, můj Ježíš je můj, Ježíš je vždycky můj!

 

2 Sám s Ježíšem, s Ježíšem sám tak často bývám, když se modlívám.

Sám s Ježíšem, s Ježíšem sám, s Ježíšem bývám sám.

 

4 Jen, jen, jen, jen Ježíše jen v srdci chci míti, za Ním chci jíti.

Jen, jen, jen, jen  Ježíše jen, Ježíše v srdci jen.

42 Díky Pane

Díky Pane, že ruce spínat smím,Tvá láska je pevným zázemím.

Díky za den v němž chránil jsi mne sám, srdce mé proměnil v

svůj jasný chrám.

Den se chýlí, mé skráně bílí. Neopouštěj mne Pane můj v žádné chvíli!

Den se chýlí,mé skráně bílí, dej mi sílu, ať se zítra zas probudím.

43 Zpívejme Pánu ,zpívejme dnes

1 Zpívejme Pánu, zpívejme dnes, zpívejme neb s námi jest!

Zpívejme mladí i staří též, vzdejme mu chválu a čest.

K písni pro Krista přidej svůj hlas, zanech ten svět už a pojď mezi nás,

pro šťastný zítřek pracuj již dnes, kde bude radost a ples!

 

2Zpívejme Pánu, On dobrý jest! Vzdejme mu chválu a čest!

Uprostřed noci nechť písen zní, modli se, zpívej a bdi!

K písni pro Krista přidej svůj hlas, služ Bohu bližním, vždytˇ pozdní je čas!

Ježíše Vůdce uchop se dnes, žít budeš, kde radost, ples.


44 Když den se sklání /Magnolie/

1 Když den se sklání a kraj tone v šeru,

než magnolie tiše  zavře květ,

/:chci ještě jednou vroucně vzhlédnout k Tobě

a k modlitbě zas tiše pohnout ret.:/

 

2 Než zlaté slunko zajde někde v dáli,

než zpěvy dozní, ptačí zmlkne hlas,

/:za všechny chci se modlit k Tobě Králi,

chci díky vzdát Ti a znovu prosit zas. :/

 

3 Za všechny, kteří na Tě zapomněli,

i za bloudící, skleslé v klekání.

/:Ty dlaň svou Pane nikdy nezavíráš

toť věčné víry, to je mé vyznání. :/

 

4 Slyš, Pane, hlas můj, tiše šeptající,

díky i prosby v srdci tajené.

/:A nežli květ se magnolie zavře,

Ježíši k sobě pozvedni srdce mé! :/

45 Zasvěť svůj život Ježíši

1 Zasvěť svůj život Ježíši, dokud jsi zdráv a mlád!

Den za dnem prchá k věčnosti, před Ním budeš jednou stát.

 

Ref:Krásné je žití pro Pána, proč smuten býti máš?

On dává plnost života, co mu ty za oběť dáš?

 

2 Toužíš po štěstí, pokoji,v srdci tvém pusto tak?

Pán na sto procent spokojí, rozveselí víry zrak.

 

3 Svět tento na čas pobaví, draze mu platíš daň,.

Ježíš však hříchu pozbaví a chce míti v tobě chrám.

 

4 O rozhodni se pro něj žít, než zvadne žití květ,

  vždyť celé nebe můžeš mít, nuž pospíchej k Němu hned!

46 Kéž jsem podoben

Kéž jsem podoben krásnému Ježíši, Jeho předivné lásce a čistotě.

Zkus mne, Duchu Boží, nechť Tvůj oheň tvoří ve mně podobu krásného Ježíše!

47 Na kolenou

1 Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.

Nejkrásnější chvíle  vždycky jsou na kolenou.

 

Ref:  V motlitbách když budeš stát, Duch svatý začne vát.

Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.

 

2 Sílu opustit svůj hřích jem dostal na kolenou.

Sílu opustit svůj hřích jem dostal na kolenou.

 

3 Sílu začít nově žít jsem dostal na kolenou.

Sílu začít nově žít jsem dostal na kolenou.

 

4 Duchem svým mne Ježíš naplnil na kolenou.

Duchem svým mne Ježíš naplnil na kolenou.

 

5 Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.

Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.

48 Dej mi radost

1Dej mi radost jen, dej mi radost jen ve všem,co dělat mám,

aby svět viděl Tvoji podobu a poznal, že jsi Pán.

49 Dej mi Pane víru

Ref. Dej mi Pane víru, lásku a sílu, dej mi Pane naději a pokoru,

dej mi Pane víru, lásku a sílu, dej mi Pane naději a pokoru

 

1 Takovou víru, která pohne skálou, takovou víru, která po vodě jde.

Takovou víru, pevnou a stálou, dej mi Pane víru v jméno Tvé.

 

2 Tu lásku, která život v oběť dává, tu lásku, která nám všechno odpouští.

Tu lásku jenž svou silou překoná, třeba také vedro na pouští.

 

3 Chtěl bych mít sílu bojovat i se zlem, chtěl bych mít sílu urážky přijímat.

Chtěl bych mít sílu vytrvat v dobrém a tak pevně ve své víře stát.

 

 

4 Naději, která nikdy neumírá, naději i ve Tvé milosrdenství.

Naději, která pochybnost stírá,naději i v pravdy vítězství.

 

5 Pokoru, která mlčky křivdu příjme, pokoru, která i chyby uznává.

Pokoru, která se z chvály vyjme, která se i nikdy nehádá.

50 Ó jak vzácné štěstí pro mne

1 Ó jak vzácné štěstí pro mne, Ježíš můj že přítel jest!

Co mě v srdci hněte, v domě v modlitbách smím k Němu nést.

Marně zjiřil jsem svou ránu, marně snášel mnohý žel,

proto jen, že nést vše v Pánu v modlitbě jsem zapomněl.

 

2 Cokoli tě rmouti tíží, jho ať tvých neb cizích běd,

směle pospěš s každou tíží na modlitbě k Pánu hned!

Kde se najde v světě širém přítel rovný Ježíši?

Blah kdo k Němu strasti vírem v modlitbě si pospíší?

 

3 Pojdtě ke Mně,obtížení, lkající a plačící!

volá Pán. Nuž,bez prodlení na motlidbách mluvte s ním!

Mluvte s Ním jenž vaše schrána, jako přítel k příteli,

mluvte s Ním, a mnohá rána v modlitbách se zacelí!

51 Nuže bratři

Nuže, bratři zpívejme, až to stále lépe, ještě lépe zní.

52 Pane můj, veď mne sám

1 Pane můj, veď mne sám k nebesům, k sobě tam,

neboť  já bídný jsem a sláb,

když zuří živlů boj v Tobě mám svůj pokoj

ruku mou, drahý Pane, uchop sám!

 

2 I když je cesta má slzami skrápěna

a já již odvahu nemám,

k srdci ráč přivinout nech mne tam spočinout

ruku mou, drahý Pane, uchop sám.

 

3 I když pak oči mé vyhasnou chvíle té,

údolím smrti jdu,

Ježíši, uchop mne, oděj mne v rouchosvé!

Vidíš sám, drahý Pane k Tobě lnu.

53 Choď povedať to horám

Ref: Choď povedať to horám, vrchom i lesom,všetkým oznam,

choď podveať to ľuďom, ře Ježíš Krtistus je Pán.

 

1 Keď som bol hriešnikom, som unavený lkal,

sklamaný životom som začal modliť sa:

Dobrý  mocný Pane, dnes vypočuj moj hlas,

chcem byť tvojim cele, Tvoj priklad sledovať.

 

 

2 Dnes už pevne verím, že Ježíš spasil ma,

v duši radosť cítim, že smiem ho vyznávať.

Chceš se dnes s Ním stretnuť, tiež poznať, že je Pán?

Vyznaj hriech v modlitbe, tak poznáš, že je Pán!

54 Pane náš, jsme opět shromáždění

1 Pane náš, jsme opět shromáždění,

Slovo Tvé je pramen živých vod.

Občerství nás jsme zas unvení,

obnov síly, setři nám z čela pot.

 

Ref: Uděl nám dnes svého požehnání, od hříchů nás  očisť krví svou.

Duch svatý nechť  kraluje nad námi a učí nás plnit vůli Tvou.

 

2 Pane náš, jsme opět shromáždění, kolem Tvého Slova spasení.

Promluv k nám a daruj obživení, do srdce vlej nové nadšení.

 

3. Pane náš, Ty nebes učiteli, zjevuj nám tajemství života,

ať sloužíme Tobě vskutku celí a z nás září Tvoje dobrota.

 

4 Pane náš, společně Tě prosíme: Spoj nás láskou v jednu rodinu,

  ať si stále nezištně sloužíme, Tebe ctíme každou hodinu.

55 Vše, co má dýchání

Vše, co má dýchání na věky chval Hospodina zástupů!

56 Ja viem, že  Pán zbavil ma hriecha put

 

1 Ja viem, že Pán zbavil ma hriecha put,

ja viem ,že Pán zbavil ma hriecha put.

Životom aj slovami, každý deň Ho oslavím.

ja viem, že Pán zbavil ma hriecha put.

 


2 Ja viem, že Pán je so mnou celý deň,

ja viem,že Pán je so mnou celý deň,

Životom aj slovami, každý deň Ho oslavím.

ja viem, že Pán je so mnou celý deň.

 

3 Ja viem, že v Ježíši Pastiera mám,

ja viem, že v Ježíši Pastiera mám.

Životom aj slovami, každý deň Ho oslavím.

ja viem, že v Ježíši Pastiera mám.

 

4 Daj by som ostal verný, Pane moj!

Daj by som ostal verný,Pane moj.

Ako víťaz po boji prišiel k Tebe v pokoji.

Daj by som ostal verný, Pane moj!

57 Na svatbu sa ponáhľajte

1 Na svatbu sa ponáhľajte, ešte je voľný vstup,

večera  je pripravená, možno prisadnúť!

 

Ref: Svatobné či máš už rúcho, k  hostine ktos´ pozvaný?

Či si v tomto milostivom čase slovám Božím poddaný?

 

2 Baránkovu svadbu slávnu môžeš si nevšímať,

k večeri však miesto teba prisadne tvoj druh.

 

3 Nebude už dlho čakať Hostiteľ , spásy kráľ!

Prázdných miest je eště mnoho, vojdi, neváhaj!

58 Když bouře zuří zlá

1 Když bouře zuří zlá, když naděj zemdlívá,

přec nemusíš se bát,  přec nemusíš se bát.

 

Ref: On ti praví,, „S tebou jsem!" On ti praví: ,,Neboj se."

On ti praví: „Můj jsi ty." Praví: ,,Můj jsi ty."

 

2 Když máš jít přes vody a nikde opory,

přec nemusíš se bát, ty nemusíš se bát.

 

3 Když ohněm projít máš a ochranu nemáš,

přec nemusíš se bát, ty nemusíš se bát.

59 Bůh je záštita má

Ref: Bůh je záštita má, Bůh je záštita má,

Bůh je záštita má,s Ním nemusím se bát.

 

1 Nevím co mi zítřek tají, strasti bez konce se zdají,

mraky cestu zakrývají, ale Bůh je spása má.

 

2 Každý den po procitnutí v nové honbě žít mne nutí,

nikde místa k spočinutí, jenom v Bohu najdu mír.

 

3 Kolem svět se rve a plení lidské vztahy zlato mění,

Bože dej ať v pokušení vím, že Ty se staráš sám.

60 Pro Ježíše nikdy neváháme

1 Pro Ježíše nikdy neváhejme, pro Něho chcem rádi pracovat.

Kam nás vede, vždy se mu oddáme, Jeho dílo chceme dokonat.

 

Ref:Rádi za Mistrem, rádi za ním jdem,  rádi za Ním jdem.

Rádi za Mistrem, Jeho dílo konat chcem!

 

2 Radostně my všechněm vyprávíme, k hříšníkům jak On sklání sám.

V Něm že božství plnost, dobře víme, Ducha svého chce vždy dáti nám.

 

3 Za svým Mistrem nadšeně vždy jdeme, v Jeho šlépějích jak velí nám.

Obtížné hříchem k Němu zveme, hojný pokoj všem nabízí nám.

61 Starosti své zanech bratře

1 Starosti své zanech bratře,Pán Ježíš ví o tobě.

Na něho spolehej pevně, důvěry hoden je tvé!

 

Ref: Na Pána spoléhej pevně i kdybys zůstat měl sám!

Na Pána spoléhej vždycky, k věrnosti jsi povolán.

 

2 Tma když se kol obestírá, nesnadný boj čeká tě.

Úzkostí srdce se svírá, důvěřuj, Pán nezklame!

 

3 Pokušení když tě zmáhá, k vítězství pomůže ti.

Bolest když svět ti zadává, Pán duši tvou utiší.

 

4 Jediné pravé tvé štěstí hledati se usiluj.

V Kristu je nalézti můžeš, když Jemu srdce oddáš.

62 Přijď již, přijď, Duchu stvořiteli

1 Přijď již, přijď, Duchu stvořiteli,Duchu smíření!

Přijď  již a proměň svět náš celý v nové stvoření!

 

Ref: Duchu svatý, nás svou mocí v lásce obnovuj!

Nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj! 

 

2 Probuď svým dechem kosti suché, zažeň temnotu!

Najdi zbloudilé, oslov hluché, žehnej životu!

3 Probudˇ svědomí otupené, sbližuj národy!

Zavěj a přiveď zotročené v říši svobody!

63 Haleluja, již nejsem sám

Ref: Haleluja, již nejsem sám, haleluja je se mnou Pán,

pokoj, radost v Kristu mám Amen.

 

1 Běžel jsem vlastní cestou a hledal štěstí květ,

však mou hladovou duši neuspokojil svět.

 

2 Pak Ježíš ke mně přišel a hříchy moje sňal,

osvítil celý život a štěstí pravé dal.

 

3 Dnes Ježíš se mnou kráčí,radí mi každý den,

v práci mne posiluje a sloužit učí dnes.

 

4 Již nebojím se zlého, můj Pán je vítězem,

On dal mi věčný život a stvoří novou zem.

64 To já, o Pane můj

To já , o Pane můj, stojím tady v modlitbách!

To já, o Pane můj, stojím tady v modlitbách!

Ani otec, ani matka, ale jsem to já,

stojím tady v modlitbách!

Ani můj kněz, ani vládce, ale jsem to já,

stojím tady v modlitbách.

65 Jak úžasná musí ta láska být

1 Jak úžasná musí ta láska být, co  přišla k nám o vše se rozdělit,

dát novou vláhu poušti spálené, přiblížit nám nebe tak vzdálené.

 

2 Svou slávu říš opustils kvůli nám, nemusel´s jít, a přece chtěl jsi Sám!

Tvář přátelskou jsi nikde neviděl, když proklínán jsi k popravišti šel.

 

3 Tam místo nás život jsi položil, vrátil se zas, abys ho rozmnožil.

Vím, abych já moh věčný život žít, musel můj Pán tou cestou kříže jít.

 

4 Třetího dne slavně jsi z hrobu vstal, ve slávě tam jsi berlu krále vzal!

Za Tvoji lásku chci Tě velebit a jméno Tvé na věky věků ctít.

66 Jak rychle míjí čas

1 Jak rychle míjí čas, zamysli se, život ti uplyne, než se naděješ!

Bohatství, sláva, čest, všechno pomine, tvůj celý život bez Ježíše zahyne.

 

Ref: Ježíš tě volá,chce přivinout tě k sobě,Kristus tě hledá,ozvi se mu dnes!

 

2 Ovoce života jaké že máš? Zda Boží dobrotu nezneužíváš?

Nemáš-li Ježíše,marná naděje, zmrhal jsi žití čas bez Boha na světě!

 

3 Ježíš tě volá dnes k domovu zpět, do svaté náruče mimo hříšný svět,

bolest  kde nebude, trpkost ani žal. Neváhej k Němu jít, vždyť  za tě život dal.

67 Jezu drahý

1 Jezu drahý Pane můj, co dám za to, že jsem Tvůj!

Každý tvor Tě oslavuj, jen Tebe, Pane můj, jen Tebe!

 

2 Rád chci Pane s tebou jít, s Tebou věčně v nebi žít,

v srdci mém bys mohl být, jenom Ty, Pane můj, jenom Ty.

3 Zda na zemi tělo mám, přemáhá je blud a klam,

jsem jím zmítán sem s tam, bez Tebe,Pane můj, bez Tebe.

 

4 Až má zemská pouť skončí, duše má se pokloní,

slyším už jak píseň zní: jen Tobě, Pane můj, jen Tobě!

68 Ó Pane můj, nenech mne být

1 Ó Pane můj, nenech mne být, dej sílu žít a nezradit.

Každý den ráno, večer, stále rač při mně bdít a nesoudit.

Když teskný žal mně úsměv vzal, dej bych Tě znal a nereptal

Tvůj,Pane Ježíši příklad dej bych sledoval.

 

2 Ve všední den dej v klidu vstát a s radostí jít pracovat.

V práci Tvou pomoc, lásku všem lidem zjevovat a vytrvat.

Když skončí den v tmu pohlížen, dej, Pane, jen být spokojen,

Tvé dobroty síle věřit, že dáš dobrý den. 

69 Pane můj, prosím Tě, pomoz mi

1 Pane můj, prosím Tě, pomoz mi,nenech mne zahynout,

ochraňuj života loďku mou, nenech mne utonout.

 

Ref: Když přijde bouře vír, budeš v mé loďce stát.

 Ty moře utišíš, s Tebou já plout chci dál! :/

   

2 S Tebou je plavba má bezpečná, nevede na scestí,

s Tebou se života nebojím, propluj úskalím.

 

3 Srdce mé nemůže neslavit Toho, co přišel k nám

  přinesl nám na svět spasení. Celé se já Mu dám.

70 Ať se zdá cesta tvá přenesnadná

1. Ať se zdá cesta tvá přenesnadná, nevrať se nikdy zpět!

Dále spěj, v duši měj píseň jasnou, nevrať se nikdy zpět!

Nehleď ni na levo, nehleď ni na  pravo s Ježíšem jdi stále,

jen On může dobře vést.

Víru měj, vytrvej, neumdlévej, nevrať se nikdy zpět!

 

2 Na druhé nevěrné nepohlížej, nevrať se nikdy zpět!

Stále výš,k nebi blíž ještě blíže, nevrať se nikdy zpět!

Nedej sluch, když tě duch  z cesty chce odradit,

s Ježíšem jdi stále, Jím vždy dej si poradit.

Povede, dovede tě až k cíli, nevrať se nikdy zpět!

 

3 Den za dnem s úsměvem doprovázej, nevrať se nikdy zpět!

Na cesty pochybné neodcházej, nevrať se nikdy zpět!

Nikdy již nemeškej, k cíli jen zření měj,

s Ježíšem jdi stále, On tě silou obdaří.

S důvěrou, s modlitbou dojdeš dále,nevrať se nikdy zpět!

71 Chvalozpěv /kánon/

Vše co má dýchání, na věky chval Hospodina zástupů!

72 Když trápení tě sužuje

1 Když trápení tě sužuje, neztrácej naději!

Vždyť Pán Ježíš tě miluje, jen na Něj spolehni!

Ref: Jen Pánu věř a naděj měj, Bůh tvůj se nemění!

Vždyť Syn Boží se v oběť dal za hříšné na zemi,

vždyť Syn Boží se v oběť dal za hříšné na zemi.

 

2 Když nepravost se šíří kol bez slunka naděje,

tvůj Spasitel utiší bol v těžkostech nezklame.

 

3 Když přátelé tě zklamali a nikde pomoci,

tvůj Spasitel tě posílí, nenechá v těžkostech.

73 Modli se bratře

1 Modli se bratře, hned z rána, modli se v jasný den,

modli se bratře i večer, nebudeš zarmoucen.

 

2 Bůh odpovídá hned z rána, Bůh slyší v jasný den,

Bůh odpovídá i večer, nebudeš zarmoucen.

 

3 Ježíš snad přijde hned z rána, snad přijde v jasný den,

Pán může přijít i večer, proto buď připraven.

74 Když se díváš za večera

1 Když se díváš za večera, rozhlédni se tmou,

rozhlédni se kolem sebe jasnou oblohou.

Hle,tisíce, milióny planet pluje tam!

Věz, že jejich dráhu řídí jeden Bůh a Pán.

 

Ref: On je naším velkým Vůdcem věčný Bůh,náš Pán!

On je naším Spasitelem, nikým nezdolán.

On je naším učitelem, Rádcem mým, to vím.

Bez Něho se neobejdu On je prostě vším.

 

2 Když se díváš za večera jasnou oblohou,

snad říct nechceš, že vše vzniklo jen tak, náhodou.

Věz, že každá planeta má přesnou dráhu tam.

Představ si, že všechny řídí jeden Bůh a Pán.

 

3 Snad říci nechceš, že ta kolem krásná příroda

vznikla jenon proto, že se stala náhoda.

Zamysli se zanedlouho přijdeš na to sám,

že vše řídí spolehlivě jeden Bůh náš Pán.

75 Den nastává

1 Den nastává viz slunka svit, noc prchla do dáli, nevěsta se zdobí.

Jste hotoví, až hlas zazní? Brzy přijde Ježíš!

 

Ref: Jak velká povodeň  zachvátí moře zem.

Poselství radostné: Ó, pojďte všichni jen,

na slavný svatby den! Lid Boží všechny zve.

Brzy přijde Ježíš!

 

2 Lid rodí se a umírá ve hříchu otroctví, falešném křesťanství.

Ke svobodě Pán tebe zve, brzy přijde Ježíš!

 

3 Bojem uštván je mnohý z nás, však, ďábel, hřích a tma

před Pánem  pryč prchá.

My domů jdem a díme všem: Brzy příjde Ježíš!

 

4 Radostná je ta Jeho zvěst,  zanech žádost světa

a následuj Krista!

Však světu příjde Jeho den, brzy přijde Ježíš!

 

76 Zdravice na přivítanou /kánon/

Haló, haló, zdravíme vás, my přišli jsme z daleka mezi vás

a zdravíme vás a zdravíme vás, haló, haló, haló!

77 Jen Bohu věř

Jen Bohu věř, hleď vzhůru k nebesům,

On porozumí starostem tvým isnům!

Jen Bohu věř naději novou měj,

jen Bohu věř, svou lásku jemu dej!

/: Zítřek tě čeká a může šťastný být

předobrý Pán chce s tebou dále jít.

Jen Bohu věř, svůj život u Něj slož,

jen Bohu věř, svou ruku v Jeho vlož. :/

78 Zpívám si stále /kánon/

Zpívám si stále, ať  k Boží chvále zní krásná píseň,

zpívám si s touhou, aby svět celý zněl Boží chválou!

79 Mně jméno Ježíš drahé jest

1 Mně jméno Ježíš drahé jest, chci po světě je celém nést,

v Něm radost moje plná je, v tom drahém jméně Ježíš.

 

Ref: Ježíš nejkrásnější z jmen, Ježíš,stále tentýž jest.

Zástup spasených vzdej čest na věky Jeho jménu!

 

2 To jméno nad vše miluji, vždyť každu bolest zahojí.

Strach, úzkost před ním prchají, mám v lásce jmého Ježíš.

 

3 To jméno rád tak slyším znít, jím vždycky lze mne povzbudit,

zná každou bolest zapudit. Ó veleb jméno Ježíš.

 

4 Kdo v světě celém sladkost znát můž jména, které mám tak rád!

Ó, slavte je bezpočtukrát. Ó chvalte jméno Ježíš.

80 Slyším Spasitel jak volá

1 Slyším Spasitel jak volá, slyším Spasitel jak volá,

slyším Spasitel jak volá: Vezmi kříž svůj, za mnou pojď!

 

2 Půjdu za Ním, kam mne vede, půjdu za Ním, kam mne vede,

půjdu za Ním, kam mne vede, půjdu za Ním v nebes říš.

 

3 Půjdu hledat zabloudilé, půjdu hledat zabloudilé,

půjdu hledat zabloudilé, ruku podám tonoucím.

 

4 Půjdu budit dřímající, půjdu budit dřímající,

půjdu budit dřímající, aby bděli Pánu vstříc.

 

5 On mi dá milost a slávu, on mi dá milost a slávu,

on mi dá milost a slávu, půjde se mnou každý krok.

81 Ó, velký Bože

1 Ó velký Bože, Tvá když vidím díla, stvořená mocným tvůrčím slovem Tvým.

Nádherné hvězdy, který Tvoje síla zdržuje, nese krokem každičkým.

 

 

Ref: Tu plesá Tobě, Bože vstříc můj duch:

Tys slavný Bůh, Tys dobrý Bůh,

tu plesá Tobě, Bože vstříc můj duch:

Tys věrný Bůh, Ty můj jsi Bůh.

 

2 Když Ty se skláníš ke mně ve Svém slovu, k mé duši mroucí, k mému soužení.

Když duch Tvůj těší znovu mě a znovu, Ty v Kristu dáváš plné spasení 

 

3 Ty rukou štědrou rozdáváš své dary, když požehnáním prostíráš mi stůl:

Ať žal i smutek, pohání mne stále, mne nese vždy, mne vede Tvoje hůl.

 

4 Vidím-li Pána chodit zemskou plání, jak sloužil, trpěl všecky tak měl rád,

v pokoře tam na kříži hlavu sklání, svatý za hříšných lidí platí pád.

 

5 Až jednou skončí moje zemská služby a Pán věrný mne k Sobě zavolá,

pak splní má se nejvroucnější tužba, radostně, vděčně můj duch zavolá.

82 Za Ježíšem jíti

1 Za Ježíšem jíti, vždy krásnější je den co den.

Jemu blíže býti, mé srdce touží jen!

Žít pro Jeho slávu, je cílem tužby mé a rád,

/: v službu Mistru svému, já všechno, co je mé, chci dát! :/

 

2 I když temné stíny, mi zastírají výhled můj,

vím, že zlaté slunko, přec neztrácí jas svůj.

Spasitel můj drahý, i prudké bouře utiší.

/: Důvěřuj mu celé, on prosby víry vyslyší! :/

 

3 Jezu, uč mne věřit, i věrnost svou Ti zachovat,

svoje srdce střežit, a Tebe milovat,

uč mne vzhlížet vzhůru, vždy hlasu Tvému naslouchat,

/: vůli tvoji plnit, a pro Tebe se všeho vzdát! :/

83 Bůh je světlo

1 Bůh je světlo, které září pobloudilým v cestě vstříc.

Bůh je láska, zlost jenž maří nemožné jí není nic.

Sama sebe v oběť dává, vstříc ti jde, tvůj snímá hřích,

synovská ti vrací práva, místo chystá v nebesích.

 

2 Bůh je světlo, jež tě volá ze tmy světla k sobě blíž.

Bůh je láska, vzhůru zdola k němu směle vzhlédnout smíš.

Boží Syn tě s Otcem smířil, u víře jen k němu běž,

byť i k smrti by ses blížil, u něj život nalezneš.

 

3 Bůh je světlo věčné krásy, nikdy jas svůj neztratí.

Bůh je láska, Slovo spásy, jenž se prázdné nevrátí.

Bez proměny jeho sláva, vždy jen věrně při něm stůj.

Přijmi dar, jejž tobě dává, na věky jej oslavuj.

84 Z nesmírné lásky Pán

1 Z nesmírné lásky Pán opustil slávy stan,  aby nás vykoupil ze smrti běd.

Nuž déle nemeškej hříchu se zbavit dej u něho břímě své slož opusť svět.

 

Ref: Ó jaký lásky div, nesmírné lásky div,

z milosti spasen být, na věčné věky žít.

Ó jaký lásky div, bezmezné lásky div,

za mne to Bůh přišel na kříži mřít.

 

2 Kdyžs v hříchu mrtev byl, svou Ježíš krev prolil, těžký a potupný kříž za tě nes.

Ó lásko bezměnná! Nešťasten kdo nezná,  za něho v smrti tmu Ježíš že kles.

 

3 Syn Boží přesvatý, z temene Golgaty nabízí s Bohem ti usmíření.

Poskvrny tvé chce smýt, hříchy ti odpustit, na skálu vyzvednout z ponížení.

85 Po dvou cestách

1 Po dvou cestách lidstvo k cíli jde, jedna v radost jistě dovede,

ti co po druhé životem jdou, nutně zahynou

 

2 K dvěma branám spěchá celý svět. Kdo už prošel, nevrátí se zpět.

Široká vede do žalosti, úzká k radosti.

 

3 Na široké cestě vládne hřích, smutek v nitru nepřehluší smích.

Jdou po ní jen lidé zarmoucení, neobrácení.

 

4 Nechceš-li už dále ve tmě jít, nemůžeš-li už bez Boha žít,

obrať  svoje kroky k domovu, v náruč otcovu.

 

5 Po které teď cestě putuješ, kterou bránou k cíli jíti chceš?

  Ježíš jen je Cesta jediná, v nebi cíl jež má.

86 Pojdtě všichni obtížení

1 Pojdtě všichni obtížení ke mně dí Syn Boží sám.

  Já od práce ulehčení odpočinutí vám dám.

 

2 Já jsem cesta věčné spásy, jiné není mimo mne.

Já jsem dveře kdo mnou vchází, život věčný nalezne.

 

3 Já jsem pravda, pravda spásná, která vede k životu,

světlo jehož záře jasná plaší všecku temnotu.

 

4 Já sem pastýř, který duši pokládám za ovce své,

srdce láskou pro ně buší, nikdo mi je nevrve.

 

5 Já jsem chléb ten živý i vod živých, Já jsem pramenem,

já jsem vzkříšení i život, všecko ve všem věčně jsem.

87 Jistota blahá

1 Jistota blahá, Ježíš můj jest! Okouším slávu, radost a čest.

Dědic jsem spásy vykoupený, zrozený z Ducha očištěný!

 

Ref: To je má zpráva, jistě to vím:

mám život věčný, jsem Boží syn,

svědectví ducha v nitru mám,

spasil mne Ježíš, můj Bůh a Pán.

 

2 Úplně zlomen naplněn Jím,

přetékám láskou, obživením.

Nebeskou shůry ozvěnou zní

v srdci zpěv díků za spasení.

 

 


3 Úplně poddán, Kristus buď živ!

Ztracen v Něm blažen jak  nikdy dřív,

nebeský mír mám, bdím-li či spím,

z otroctví vyrván, chodit chci s Ním!

88 Slyšte zvěst

1 Slyšte zvěst,že Bůh je láska a že svět tak milovat,

aby hříšník nezahynul, Syna svého v oběť dal.

 

Ref:  Kristus přišel, aby hledal to co bylo ztraceno.

Jeho dílo vykoupení nemůže být zmařeno.

 

2. On má lék na nemoc duše, krví smývá každý hřích,

proto viny vyznáváme, aby očistil nás od nich.

 

3 Slyš tu zvěst o velké lásce, která zní dnes k tobě též!

Chop ji vírou, že i ty v ní spásu svoji nalezneš!

89 Nuž všichni spojme se

1 Nuž všichni spojme se v ten ples: Bůh láska je!

A světlem vším se radost nes: Bůh láska je!

Kdo spíš již vzhůru! Den se rdí

Bůh nabízí ti spasení.

Zvěst blaha všude vůkol zní. Bůh láska je!

 

Ref:  Bůh láska je, Bůh láska je.
Nuž spojme se v ples také my: Bůh láska je!

 

2 Všem zvěstujte to hříšníkům: Bůh láska je!

Zve stracené v svůj blaha dům: Bůh láska je.

dal Syna svého v oběť nám, by hřích náš vnesl na kříži sám

a na Golgotě umřel tam. Bůh láska je.

 

3 Ó jásejte vy spasení: Bůh láska je!

Jsme s Bohem věčně smíření: Bůh láska je.

Je sluncem nám, je útěchou, On podpírá nás rukou svou

a vede ve vlast nebeskou. Bůh láska je.

90 Má jméno nejsvětější

1 Má jméno nejsvětější je Světlo nejjasnější,

můj přítel nejvzácnější: Pán můj Ježíš!

 


2 On dává milost Boží, svou lásku v srdce vloží

a pokoj radost množí: Pán můj Ježíš!

 

3 Je cesta všechny zvoucí, je Pravda s láskou vroucí

je život nehynoucí, Pán můj Ježíš!

 

4 On útěchou je mojí, svým slovem upokojí,

dá sílu v každém boji, Pán můj Ježíš!

 

5 V Něm spása dokonalá, má záchrana je skála,

jež v soudu za mne stála: Pán můj Ježíš!

91 Ježíš volá

1 Ježíš volá, tebe duše volá z tvých tě vin:

viz tu náruč, chce tě vzíti na svůj klín!

 

2 Byť nad počet hvězd nebeských větší byl tvůj hřích,

přece On tě ukryti chce v ranách svých.

 

3 Věř ó věř již Spasiteli srdce své mu dej,

hned uslyšíš jeho slovo: "Pokoj měj!"

92 Jméno znám

1 Jméno znám jež nevybledne,času proud honesmyje.

Znělo věky nedohledné, jasnější přec nám vždy je.

Jméno nad vše milované spasení v něm dáno nám,

srdce svatým ohněm plane, světla zdroj však : Ježíš sám.

 

2 Buď vždy jasně vysloveno, slyšet má je celá zem,

všechen svět ať  zví: to jméno smíření je základem!

Jméno lásky v oběť  dané přijmi ji a přistup k nám!

Srdce svatou láskou plane, lásky zdroj však: Ježíš sám.

 

3 V nočních tmách plá hvězda jitřní, prosvítá již nový den.

Jej kdo zří, to slunce vnitřní, vstane zdráv a posílen.

Jméno v němž se skutkem stane, On co slíbil: Pokoj vám!

V srdce svatý mír již vane: Naděj světa Ježíš sám.

 

4 Noc i nouzi rozplašuje Ježíšova jména jas,

vlny vůkol bouř nechť vzdaluje, v přístav jistý vede nás.

Jméno Ježíš, pozdrav nebe, lásku vzbouzí v srdci mém,

Boha znát v něm smím i sebe, není spásy kromě v něm.

93 Duše moje chválu stále zpívá

1 Duše moje chválu stále zpívá o velké Tvé,

duše moje chválu stále zpívá o veliké té lásce Tvé.

V srdci radost mám, srdcem zpívat smím,

že jsi Jezu můj, a já že jsem Tvým,

v Tobě radost mám, Tobě zpívat smím:

díky, Pane, žes vůdcem mým.

 

 

2 I když mraky nad hlavou se sklání, duše má zpívá dál,

dobře ví, že Pán můj ji ochrání proto zvučí mu chválou dál.

Znovu radost mám, znovu zpívat smím,

že jsi Jezu můj, a já že jsem Tvým,

v tobě radost mám, Tobě zpívat smím:

díky, Pane, žes vůdcem mým.

 

3 A až jednou přiblíží se doba, kdy i já půjdu tam

do nebeských krajů věčné krásy, tam, kde sídlí můj věčný Pán:

Tam pak zazpívám píseň vroucích chval

o té veliké lásce, jižs mi dal,

tam pak zazpívám píseň vroucích chval

o veliké té lásce Tvé.

94 Chválu svou o Ježíši chci zpívat

1 Chválu svou o Ježíši chci zpívat neboť On životem je mi vším,

dříve bloudil jsem vyprahlou pouští ,co je bída bez naděje vím.

 

Ref: Krvi svou vykoupil jsi mne, Pane,

vymanils z hříšnosti cesty zlé,

jméno mé zapsal jsi v nebesích již,

Tobě chci vyzpívat díky své.

 

2 Chválu svou o Ježíši chci zpívat radostí naplnil mladost mou,

nemohu mlčeti o svém Pánu, za vše projevit nevděčnost zlou.

 

3 Chválu svou o Ježíši chci zpívat ve spěchu, v starostech všedních dní,

Byť bych bolesti, bojem jít musel, v hloubi srdce kéž dík můj mu zní.

 

4 Chválu svou o Ježíši chci zpívat cestou k nebesům s písni chci jít,

a až v zástupu spasených stanu, Beránka na trůnu budu zřít.

95 Ježíš nezklame

Ježíš nezklame, Ježíš nezklame,

zem i nebe pominou, však Ježíš nezklame!

96 Slyš Pán Ježíš tebe volá

1 Slyš Pán Ježíš tebe volá, proč jen otálíš?

často slyšels jeho slova, kdy se obrátíš?

Dlouho, dlouho váháš meškáš, načpak čekáš jen?

Brzo život uplyne ti zajde spásy den!

 

2 Neodkládej Pán tě volá, obrať se už dnes!

Dnes mu srdce, duši svoji, i své hříchy nes!

Pán tě volá neotálej, teď je vhodný čas!

Nevíš, zda tě zítra bude Ježíš volat zas.

 

3 Zameškáš-li obrátit se, budeš jednou lkát,

avšak nikdo tvého lkání nebude už dbát.

Pozdě, pozdě! Děsné slovo! Pozdě bude již!

Zavřena ti bude nebes přeblažená říš.

 

4 Dnes však ještě pozdě není, ó proč otálíš?

Ježíš zve tě, prosí volá, co mu odpovíš?

Viz tu lásku, viz ty rány, vrať se k němu jen!

Dnes tě volá, dnes tě přijme dnes je spásy den!

97 Sám už nevím, kudy kam

1 Sám už nevím, kudy kam, proč Ti Bože utíkám,

z bloudění zveš k jistotě, ze dna hříchu k čistotě,

ozvi se mi, prosvěť noc, zjev mi lásku svou a moc.

 

2 Ač se vlídně usmívám, uvnitř trýzeň prožívám.

Nadozralé moje dny, plné úzkosti a tmy,

příliš bídy schraňují, touhy mé jen zraňují.

 

3 Nejsem schopen nic Ti dát, neumím Tě milovat,

ale Ty jsi věrný vždy, není žádný jako Ty.

Přitahuj mne k sobě víc, nechci znát krom Tebe nic.

 

4 Kde jsi Pane? Nevidím. Slepým víru závidím.

Otevř mi ten vnitřní zrak, ať to vím,že je to tak,

že mne také přijímáš, ruky mé se ujímáš.

 

5 Zjev mi Pane Ježíši, sebe sám,Ty nejtišší:

Vidím rány, vidím krev,takový Tě stihl hněv,

a to za mne bídného, ztraceného, hříšného.

  

6 Vím, že žádným snažením zákon Tvůj nenaplním.

Žadný spravedlivý čin neumenší břímě vin,

neodčiní žádný hřích. Spása má jen v ranách Tvých!

98  Tvá vzácná milosti

1 Tvá vzacná milost, šťastný den! Je spasen lidský vrak!

Já ztracený byl nalezen, slepému vrácen zrak.

 

2 Ke kříži musila mne vést, by strach můj zlomen byl!

Mou nejšťastnější, chvíli jest den, kdy jsem uvěřil.

 

3 Že mnohou bouří, nástrahou má cesta vzhůru jde?

Mám všechno když mám milost Tvou, ta domů dovede.

 

4 Až moje srdce znavené se navždy zastaví,

Tvá milost do nového dne mne v slávu postaví.

99 Zpěv srdce

1 Ó jak z celého srdce miluji Ježíše,

vždyť v Něm je moje síla, s Ním vždy jdu do výše.

On sílí moje kroky na cestě moudrosti

ke mně se denně sklání a vede k milosti.

 

2 Den po dni vždy hned ráno prosím, by při mně stal,

aby mne svojí moci hřích v boji nezdolal.

Když večer pak své chmury roztírá nad námi,

naklání se mi k tváři, do očí zírá mi.

 

3 S Ním se tak dobře kráčí v mladosti, v  rozkvětě,

bez Něho ani v nebi blaženost nekvete,

všechen čas, všechny síly k službě On zaslouží

a moje srdce ani méně dát netouží.

100 Ježíš tě laskavě k domovu zve

1 Ježíš tě laskavě k domovu zve, volá tě dnes, volá tě dnes!

Pročpak mu vzdáluješ  to srdce své? Raději vstříc mu je nes!

Ref:   Důvěřuj mu, důvěřuj mu!

Pán Ježíš láska je, důvěřuj, důvěřuj mu!

 

2 Ježíš zve ztrápené On ti dal klid, volá tě dnes, volá tě dnes!

Slož u něj břímě své On bude bdít, s žehnáním přijme tě, věz!

 

3 Ježíš tě vybízí slyš jeho hlas, slyš ještě dnes, slyš ještě dnes!

Jen v něho uvěř a duši svou spas, u Otce chystá ti ples!

101 Podejte si ruce

Podejte si ruce z upřímného srdce.

Bdí vždy Boží moc! Dobrou noc!

102 Chvaľte Pána Ježíša

Ref: Chvaľte Pána Ježíša, haleluja,

chvaľte Pána Ježíša, haleluja,

 

1 V jasličkách sa narodil, haleluja,

v ľudskej biede pre nás žil, haleluja.

 

2 Na Golgote umieral, haleluja,

triumfálne z mrtvých vstal, haleluja.

 

3 Chce nám hriechy odpustiť, haleluja,

učí z lásky, viery žiť, haleluja.

 

4 Príde slávna chvíľa raz, haleluja,

zaznie chválou každý hlás, haleluja..

103 Bože, Ty sám požehnaj

Bože, Ty sám požehnaj dary, ktoré si nám dal,

a buď  s námi A-men.

104 Pán Bůh je láska

1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna, pán Bůh je láska miluje mne.

 

Ref: Ó jak mne blaží zvěst: Pán Bůh je láska,

Pán Bůh je láska, miluje mne.

 

2 Vězel jsem v poutech strašného hříchu, z vězení svého nemohl ven.

 

3 Spasitel Ježíš v oběť dal sebe, za hřích můj zmíral, splatil můj dluh. 

 

4 Pozval mne k sobě milosti slovem Duchem svým svatým přitáhl mne.

 

5 Lásko ty věčná, tebe chci chválit, tobě čest vzdávat, dokud jsem živ.

 

6 Lásko ty Boží, předmětem budeš, jásání mého na věčnosti.

105 Žehnaj a ochraňuj nás

1 Žehnaj a ochraňuj nás v tento i budúci čas.

Pane, osvieť svoju tvár a milosťou nás obdar!

 

2 Po všetky dni daj nám svoj časný i věčný pokoj,

Pane, Ducha svojho daj, viery v Krista hojnosť praj!

 

3 Amen, stań sa tak, amen! Ty si života prameň,

Jezu Kriste, Pane náš, vďaka Ti, že nás žehnáš!

106 Předivný zrodil se člověka Syn

1 Předivný zrodil se člověka Syn, Světlem svým rozptýlil pozemský stín.

Do světa hříchu a bezedných běd přišel Syn Boží, by vykoupil svět.

 

Ref: Předivné jméno má, předivně pomáhá, provází  poutníka i cestou zlou.

Předivná Golgata, tam náruč rozepjatá láskou mne objala přepodivnou!

 

2 Předivnou pěšinou života šel, hříšným byl přítelem lék na bol měl.

Každému radostnou přinášel zvěst, břemeno zemdleným pomáhal nést.

 

3 Předivně umíral by ožil zas, v jaro nám proměnil hrobový mráz.

Moc smrti zlomil a přemohl hřích, příbytek připravil na nebesích.

107 V tej chvíli večernej

 V tej chvíli večernej, ó Pane, zostaň s námi,

lebo deň sa už nachýlil.

108 Pre Krista boj

1 Pre Krista v boj zve strážný vás, Boží rytieri!

Dni plynú, čas je vážný, bojujte boj viery!

Vás vedie v boji smelom Kristus, kdo by sa bál?

Nech zaznie v svete celom: On je náš Pán a Kráľ !

 

2 Pre Krista kresťaň smelo, obleč sa do zbroja!

O Božie ide dielo nezľakni sa boja!

To nie je v ludskej moci hriech a zlo poraziť.

Boh nám je na pomoci, s Ním máme zvíťaziť.

 

3 Pre Krista v boj, ľud Boží, tak vážny zneje hlas,

rad verných nech sa množí, dnes, keď je spásy čas!

Tým, čo zvíťazia, svitá, večného mieru kraj,

v ňom Kristus ich privíta, v ňom pripravil im ráj.

109 Nech pokoj Boží

 Nech pokoj Boží a láska bratská vždy s námi je,

nech pokoj Boží a láska bratská vždy s námi je.

110 Pán Ježíš má tu moc

1 Pán Ježíš má tu moc nás zbavit hříchu pout.

Ať každý se ho přidrží, kdo nechce zahynout.

Pán Ježíš má tu moc, buď zvěstovánno všem:

dej jemu celé srdce své a budeš zachráněn.

 

2 Pán Ježíš má tu moc tě zcela očistit

a obnovený život tvůj do vlastních rukou vzít.

Pán Ježíš má tu moc, tím můžeš být si jíst.

S tím kdo mu srdce otevře, chce za svým stolem jíst.

 

3 Pán Ježíš má tu moc ti pokoj radost dát,

má moc tě břemen pozbavit, v to můžeš spoléhat.

Pán Ježíš má tu moc tvé rány zahojit

a ve všech strastech života ti pomocníkem být.

111 Pane, vieru daj

1 Pane, vieru daj bludiacim, Pane vieru daj všetkým nám,

pevnou vieru daj, Bože náš, ó Pane, vieru daj!

 

2 Pane, lásku daj prosiacim, Pane, lásku daj všetkým nám,

vrelu lásku daj, Bože náš, ó Pane, lásku daj!

 


3 Pane, nádej daj trpiacim, Pane, nádej daj všetkým nám,

živú nádej daj, Bože náš, ó Pane, nádej daj!

112 Chtěl být jak sluneční záře

 1 Chtěl být jak sluneční záře tmu plašil den co den,

zahánět ze smutné tváře bol každý, žal i sten.

Ref:  Chci sloužit, chci sloužit, oděj mne, Pane, svou moci,

chci sloužit, chci sloužit, jas šířit temnou nocí.

 

2 Ó kéž bych dovedl s laskou vždy vlídný ke všem být,

by poznal svět, jak je šťasten, pro Tebe kdo chce žít.

  

3 Pomoz nám prosíme, Pane, vždy na svém místě stát,

poznat, kam Duch Svatý vane, svých věci nehledat!

 

4 Nauč nás společně hledat a vírou vítězit.

Sílu dej poklesle zvedat a símě Slova sít.

114 Ten nejlepší přítel

1 Ten nejlepší přítel je Ježíš, tu zkušenost já stále mám,

a proto chci každému nejvýš to radit: Ó zkus jej sám!

 

Ref:  Pojď a zkus každý sám, pojď a zkus každý sám,

že nejlepší přítel je Ježíš, ó pojď a zkus každý sám!

 

2 On na cestu uveď mne k blahu a krok co krok jde se mnou dál.

On strážcem mým je vůči vrahu, jsem sťašten, proč bych se bál!

  

3 On hotov byl dát za mne sebe, když za můj hřích měl přijít trest.

On hotov je též spasit tebe, jen pojď a dej mu vést!

114 Jaké místo máš pro Krista

1 Jaké místo máš pro Krista? Ono za tebe nesl kříž!

Venku stojí vjít se chystá, vzpustíš ho čí nevpustíš?

 

Ref: Místo Kristu, Králi slávy, ve svém srdci přichystej!

Má pro tebe život pravý, radostně jej uvítej!

 

2 Plánů plnou hlavu míváš, zájmy srdce vyplní!

Krátkozrace se však díváš: svět své sliby nesplní!

 


3 Pán se znovu k tobě hlásí, znovu po tobě se ptá.

Dnes je chvíle tvojí spásy, neodkládej na zítra!

 

4 S vírou padni k nohám jeho, soudem Slova sžehlý stvol.

Spásy není u jiného, Pánem svým si Krista zvol!

115 Ó jak mne blaží ta radostná zvěst

1 Ó jak mne blaží ta radostná zvěst: Bůh můj že slitovným Otcem mi jest.

Slovo to v Bibli vždy srdcem mi hne, Ježíš Syn Boží, že miluju mne.

 

Ref: Slyš, světe! Ježíš miluje mne s věrnosti svou neskonalou.

Slyš, světe! Ježíš miluje mne, miluje mne, mne, mne!

 

2 Věčnou tu slávu, již u Otce měl, opustil, snížen zde trpěl a mřel.

Vyrval mne satana pravici lstné, proto vím Ježíš že mne miluje.

 

3 Od něho, který mě ze smrti zdvih, nechci už zabloudit v bídu a hřích.

K němu vždy s jistotou duše má lne, neboť vím, Ježíš že miluje mne.

 

4 Jestliže ptá se kdo, odkud to vím, já ke cti Pánu pln jistoty dím:

Duch jeho stále mi za noci, dne zjevuje, Ježíš že miluje mne.

116  To já, ó Pane mój

Refr. To já, ó Pane mój, stojím tu v modlitbách,

to já, ó Pane mój, stojím tu v modlitbách.

 

1 Ani otec ani matka, ale som to já, stojím to v modlitbách.

Ani mój kňaz, ani vládca som to iba ja, stojím tu v modlitbách.

 

2 Ja som Ti spreneveril já som v hriechu žil,stojím tu v modlitbách.

Já chcem Teba nasledovať, daj mi k tomu sil, stojím tu v modlitbách.

 

3 Keď do služby povoláváš, pozri, som tu ja, stojím tu v modlitbách.

Pomôž majej malej viere, nezavrhni ma, stojím tu v modlitbách.


117 Ó Pane, zošli svetlo

Ó Pane, zošli svetlo a pravdu,

 nech privedú ma k príbytkom Tvojim,

 aby som Teba oslavo-val.

118 Mier na zemi daruj nám

1 Mier na zemi daruj nám, neopúšťaj nás!

Láska Tvoja nech je s námi dnes a zajtra zas.

Iba Ty Bože náš, iba Ty Bože náš,

ľudský život v rukách máš, neopúšťaj nás!

 

2 Aj svobodu daruj nám, neopúšťaj nás!

Nech vždy vieme proti zlobe pozdvihnúť svoj hlas.

Iba Ty Bože náš, iba Ty Bože náš,

slobodu nám plnu dáš, neopúš-ťaj nás!

 

3 Pravú radosť daruj nám, neopušťaj nás.

Kiež len šťastie rozdáváme v dobrý aj zlý čas.

Iba Ty Bože náš, iba Ty Bože náš,

 srdciam pravú radosť dáš, neopušťaj nás.

e:\milan\hudba-noty\krestanske\chvalte hospodina texty\zpevnik\119.txt

119 Kdybych neměl Tvoji milost

1 Kdybych neměl Tvoji milosti, Tvojí lásky, Tvojí věrnosti,

kdybych neznal moci Golgoty, kam bych já se, Pane přesvatý, poděl v úzkosti?

 

2 V strachu, v kalu běd bych nynul dál, do neřestí bídně zapadal

jako kámen v propast vržený. Za své viny na smrt určený, tak bych umíral.

  

3 Jen Tvá milost v kříži zjená, jen Tvá ruka hřebem bodaná

nad propastí drží mne ten div, hříšníku jsi věčně milostiv! Jaká proměna!

 

4 Ruka Tvá mne vyprostila z pout, milost Tvá jak čisté vody proud,

láska Tvá jak mořské hlubiny, když jsi platil krví za viny, nelze zahynout!

120 Dlouho jsem trápil se

1 Dlouho jsem trápil se: chtěl jsem být čist

a Boží milosti spasením jist.

K Pánu jsem v hříších se utekl svých

a On mě učinil čištším než sníh.

 

Ref: Přemožen hřích! Roucho nad sníh zbíleno krví,

jež tekla z ran Beránkových.

 

2 Lásky a svátosti On zdroj je sám,

spravednost čistotu pokoj v něm mám.

Do dlaní svých vzal mě probodených

láskou svou učinil čistším než sníh.

  

3 Spasení pramen je v Ježíši jen

k němu chci bližní zvat každičký den,

nadějnou jistotu probouzet v nich,

že v krvi Páně zas budou jak sníh.

121 Slnko za vrch zapadá

1 Slnko za vrch zapadá tichý vetrík veje,

 už mesiačík vychádza, s ním hviezd veľké roje.

Z hôr sa plazi noci tieň, pomodlím sa, spať idem,

Boh nás chráni, viem, Boh nás chrání, viem.

 

2 V Tvojich rukách, Otče náš, ľudia hľadajú skrýš,

 priviň k sebe všetkých nás, bôľ nemocných utíš.

Čo nám treba všetko vieš, otcovský nás miluješ,

spánkom nás osviež, spánkom nás osviež.

122 Doufám v Tebe káždý den

1 Doufám v Tebe káždý den, když jdu v světle či tmou jen.

Na Tebe vždy spoléhám, i když slabou víru mám.

 

Ref: Byť i srdce sevřel žal, dej, bych věřit napřestal.

V Tobě, Pane, naděj mám, Ty mě vedeš k výšinám,

v Tobě, Pane, naděj mám, Ty mě vedeš k výšinám.

  

2 Vděčne zpívám písně chval, žes mě v bídě nenechal.

Když se chvějí úzkostí, moc Tvá vždy mne vyprostí.

  


3 Duchem svým měň v obraz svůj, každý můj krok osvětluj.

V ztišení mi dodej sil ve zkouškách bych vítězil.

123 Už zašlo slnko za hory

1 Už slnko zašlo za hory, už pokoj vôkol táborí

a polia, lúky,  les i sad

idú sa k spánku ukladať.

 

2 Už sadá tôna večerná a hviezda z neba pozerá,

že deti spať sa hotujú

a Bohu vrúcne ďakujú.

 

3 Ó dobrotivý Bože náš, čo k všetkým veľku lásku máš,

Ty chránil si nás celý deň.

Buď vďaka za to Tebe len.

124  Ty hvězdo Betlémská

1 Ty hvězdo Betlémská, směr ukaž nám,

přiveď nás ku jeslím, doveď nás tam!

Posviť nám na cestu chceme jít dál,

ty, hvězdo Betlemská, kde je náš Král.

 

2 Ty hvězdo Betlémská, nezůstaň stát,

úzká je cesta, již máme se brát.

Vedeš nás do stáje, kde dítě spí

to, hvězdo Betlémská, nás překvapí.

 

3 Ty hvězdo Betlémská, už nejdeš dál

v tvé září leží tu nebeský král.

Co nikdo netušil, stalo se zde,

ó, hvězdo Betlémská, za noci té.

 

4 Ó hvězdo Betlémská, zde je náš cíl.

Na místě chudém jej Bůh připravil.

Dobře jsi vedla nás, vděčni ti jsme,

zde, hvězdo Betlémská, zůstaneme.

125 Ježíš naším heslem buď

1 Ježíš našim heslem buď v tomto roce opět novém!

 Jeho láska lásku vzbuď v srdcích živých Jeho slovem!

Byť i bouřný vítr vál, v Jeho jménu: „Dál jen dál!“

 

2 Všechny naše kroky sám spravuj Pane, v našem žití!

Hvězdou jasnou buď vždy nám, s Tebou nelze zablouditi!

Dej nám velké víry dar! Rozhojňuj v nás lásky žár!

126 Tu stojím skromne pri jaslach

1 Tu stojím skromne pri jasliach, kde zrodil si sa kráľ, moj

a prinášám sťa  vďaky znak Ti srdce, plné žalmov.

 

Ref:  Já nemám vzácne poklady,

však to, čo mám, hľa dávam Ti:

 moj život celý prijmi.

 

2 Keď ešte ani nežil som, si na zem přišiel pre mňa.

Chcem stať sa Tvojím vlastníctvom, viem, vyvedieš ma z temna.

  

3 Hriech moju dušu znečistil, je slabá proti zlobe,

ju pod ochranu vezmi Ty, a bude čistá opäť.

  

4 Len jednu prosbu k Tebe mám: Žij v mojom srdci, Pane,

nech ono ako čistý chrám sa príbytkom Ti stane.

127 Zástupy kol jeslí

1 Zástupy kol jeslí hluché neslyší spásy zvon,

 že přišel Kristus, to vědí jen Anna  Simeon

 

Ref: Dej, abych poznal jako Anna, viděl jak Simeon,

 že lidstvu spása dána, že přišel opravdu On!

 

2 Jen ti, kdo otevřou srdce v radostném divení,

dnes Pána v dítěti spatří a příjdou spasení.

 

3 Simeon vyhlížel Krista, čekal až do šedin,

a nás dnes v Betlémě čeká Ježíš, sám Boží Syn.

128  Kristus, syn Boží

1 Kristus syn Boží hľa v jesličkách leží,

Panna Ho porodila,

Božia láska sa k nám v Ňom sklonila.

 

2 Túžby prorokov hlásané od vekov,

splnil Boh, Otec milý,

svojho nám Syna dal v pravej chvíli.

 

3 Ďakuj za Neho zo srdca verného,

každý chvaľ Toho Pána,

v ktorom nám Božia láska je daná.

 

4 V Ňom je zoslaný dar nad  všecky dary

z Božej dobrotivosti,

cestu nám otvára do radosti.

 

5 Králi premnohi a proroci verni

Krista očakávali,

skromní pastieri sa Ho dočkali.

 

6 Svätí anjeli, chór nabeský celý

Boha chvalia na nebi,

pokoj nám zvestujú tu na zemi.

 

7 Aj my spievajme a v Ňom sa radujme,

slávme dnes Hospodina,

že dal nám nehodným svojho Syna.

129 Čas radosti a veselosti

1 Čas radosti a veselosti světu nastal nyní

neb Bůh věčný narodil se z panny.

V městečku Betlémě v jesličkách na slámě,

leží malé pacholátko na zimě.

 

2 To jsme všichni lidé hříšní radostně čekali,

 co andělé dnes vesele, nám jsou zvěstovali.

A protož plesejme, všichni se radujme,

pachlátku nemluňátku zpívejme.

 

3 Spasiteli, kvítku milý, Pane náš Ježíši,

z čisté panny narozený, poklade nejdražší,

Králi náš, Pane náš, skloň se k nám jako Pán,

   /: dej z milosti Tvé radosti dojít nám.:/

130 Slyš jaká to libá píseň

1 Slyš! Jaká to libá píseň rozléhá se po nebi.

Andělů to svaté zbory Pána Boha velebí.

Je to píseň o radosti, jež zní všemu stvoření:

Sláva Bohu na výsosti, síla moc i spasení!

 

2 Pokoj v lidech zalíbení! Ráj se opět otvírá,

k lidskému zas pokolení Bůh své ruce prostírá.

Narodil se z čisté panny v městě Davidově dnes

Smírce dávno zvěstovaný, Prorok Boží, Král a Kněz.

 

3 Nuže pojďme, Jemu služme, v Něm svou Radost mějme jen,

až nám v jasné nebes říši vzejde nový slávy den.

Tam, už běd a hříchu prosti, nové počne chválení:

Sláva Bohu na výsosti, síla, moc i spasení!

131 S výsosti nebeské jdu k Vám

1 S výsosti nebeské jdu k Vám, skloňte srdci svých novinám.

Nesu dobrých novin hojně, které oznámím pokojně.

 

2 Narodil se z čisté panny, Spasitel vám Kristus zvaný,

cti a slávou v nebi, v zemi, vyvýšený nade všemi.

 

3 Král nad Králi, Pan nad pány, Bůh na věky požehnaný,

přišel lid svůj vykoupiti, ztracený ráj navrátiti.

132 Za krásné, jasné noci

1 Za krásné jasné noci se snesla na ten svět

ta libá míru píseň, již andělský pěl ret:

Buď pokoj lidem země a zalíbení v nich.

Zní poselství to s nebe ve zpěvech andělských.

 

2 Svět naslouchá té písni a v tichu velebném

sbor pěvců z říše nebe se snáší na tu zem.

Slyš! dosud tato píseň nad světem žalostným.

a Bábelem všech zvuků zní tónem radostným.

 

3 Jak hříchem, bídou, svárem svět dlouho trpí již!

Již dvacet trudných věků dál nese křivdy tíž.

Hle člověk v boji s druhem dál prolévá svou krev!

Ó člověče, již ustaň! Slyš andělský ten zpěv !

 

4 Ó, vy kdo žití cestou svou příkrou kráčíte

a pod břemenem, tíhou se dále vláčíte,

ó stůjte složte břímě a patřte na ten zjev

a andělského sboru tam s nebe slyšte zpěv!

 

5 Hle, blíží se čas blahý, jejž svatí proroci

již zdávna zvěstovali, věk nový, žadoucí,

věk míru! Potom všude již zazní veselé

i píseň, kterou zdávna tam pěli andělé.

133 Díky

Za dobrodiní Tvé ti duch náš děkuje: Měj chválu rtů!

134 Marie má dítě

1 Marie má dítě Pane, Marie má dítě Pane můj,

Marie má dítě Pane

a zástup stále přichází a zas jde dál.

 

2 Dítě leží v jeslích, Pane, Dítě leží v jeslích Pane můj,

Dítě leží v jeslích, Pane

a zástup stále přichází a zas jde dál.

 

3 Jaké dá Mu jméno, Pane, Jaké dá Mu jméno Pane můj,

Jaké dá Mu jméno, Pane

a zástup stále přichází a zas jde dál.

 

4 Dá Mu jméno Ježíš, Pane, Dá Mu jméno Ježíš, Pane můj,

Dá Mu jméno Ježíš, Pane,

a zástup stále přichází a zas jde dál.

135 Tichá noc, přesvatá noc

1 Tichá noc, přesvatá noc v spánku svém dýcha zem,

půlnoc odbila město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád.

Jen Boží láska ta bdí, Jen Boží lásce ta bdí.

 

2 Tichá noc, přesvatá noc, náhle z ní jásot zní:

Vstávej lide můj, tmu z očí střes, v městě Betlémě Bůh zrozen jest.

Z lásky se člověkem stal, z lásky se člověkem stal.

 

3 Tichá noc, přesvatá noc, opět nám, volá Pán:

Pojďte ke mně již, já rád vás mám, láskou změním vás na Boží chrám.

Radostný život vám dám, radostný život vám dám.

136 Poslal Bůh anděla

1 Poslal Bůh anděla jméno má Gabriel

navštíví s poselstvím zem zvanou Izrael.

Tam čeká Marie v městečku Nazaret,

Syn se jí narodí vykoupí celý svět.

 

2 Cestu mu připraví hlas Božích proroků,

jež nás zvou k pokání vzdát se svých nároků.

Vždyť se Bůh vzdal svých práv na slávy trůn nečeká,

přichází s námi být jako Syn člověka.

 

3 Proto dnes s Marií duše má velebí:

Ty jsi Bůh na zemi, světlo mé na nebi.

S královstvím pokoje přicházíš také k nám.

Srdce mé, Pane můj, pro Tebe přichystám.

137 Večerní kánon

Již noc je přede dveřmi, tmy obkličují zemi,

a píseň poslední nám ve sluch ti-še zvoní.

A ohlašuje všem: Pokoj a mír !

138 Apoštolská

1 Prosíme tě, dej nám, Pane sílu, chceme začít podle slov tvých žít,

věříme, že jednou budem v míru u tvého stolu společně víno pít.

 

2 Dívej se na všechny naše zkoušky, jak se utápíme v starostech,

bez Tebe by svět byl jenom pouští,bez tebe by život neměl vůbec žádný cíl.

 

3 Děkujem za tvou velikou lásku, ta ten úžasný kříž oběti,

za kříž, který přinesl nám spásu, chceme Pane  jméno tvoje chválit na věky.

139 Kdo na kolenou kleká

1 Kdo na kolenou kleká, vídá dál.

Kdo na kolenou kleká, vídá dál.

 

Ref: Život svůj pry kdo ztratí, jen tento zachrání.

Dlouhé těžké chápání.

 

2 Kdo nedělá moc řečí, poví víc.

Kdo nedělá moc řečí, poví víc.

 

3 Kdo dává, zpět nežádá, má dost sám.

Kdo dává, zpět nežádá, má dost sám.

140 Náměšť

1 Krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější,

co je nejkrásnější? Usměvavé tváře.

 

2 Pevný je stůl, pevnější je hora, co je nejpevnější, 

co je nejpevnější? Ta člověčí víra.

 

3 Pustá je poušť i nebeské dálky, co je nejpustější,

co je nejpustější? Žít život bez lásky.

 

4 Mocná je zbraň, mocnější je právo, co je nejmocnější,

co je nejmocnější? Pravdomluvné slovo.

 

5 Velká je zem, šplouchá na ní voda, co je však největší,

co je však největší? Ta lidská svoboda.

 

6 Krásny je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější,

co je nejkrásnější? Usměvavé tváře. 

141 Boží radost jako řeka

1 Boží radost jak řeka, Boží radost jak řeka,

Boží radost ať  plní duši mou,

Boží radost jak řeka, Boží  radost jak řeka,

Boží radost ať plní duši mou.

 

2 Boží láska jak řeka, Boží láka jak řeka,

Boží láska ať plní duši mou,

Boží láska jak řeka, Boží láska jak řeka,

Boží láska ať plní duši mou.

 

3 Boží pokoj jak řeka, Boží pokoj jak řeka,

Boží pokoj ať plní duši mou,

Boží pokoj jak řeka, Boží pokoj jak řeka,

Boží pokoj ať plní duši mou.

 

4 Boží radost jak řeka, Boží láska jak řeka,

Boží pokoj ať plní duši mou,

Boží radost jak řeka, Boží láska jak řeka,

Boží pokoj ať plní duši mou.


142 Život náš

1 Život náš jak řeka plyne stínem skal i údolím,

 jednou tam, kde s mořem splynou každá vráska přebolí.

Slunce žár tak často pálí, někdy přijde krutý mráz.

Řeky proud ten příval zkalí, přelomí i její hráz.

 

Ref: Velký Bůh se k nám vždy sklání, řídí sám náš žití běh,

bouře žádná nezabrání přejít s ním na druhý břeh.

 

2. Život náš jak ptáče malé má svou dráhu, má svůj cíl.

A tak žít jen k Boží chvále je náš úkol, je náš cíl.

Když pak přijde účtování, přijde Pán pro dítky své.

V nebesích pak bez přestání budem zpívat k slávě Tvé.

143 Byl jsi tam?

1 Byl jsi tam, když byl křížován můj Pán,

byl jsi tam, když byl křížován můj Pán?

 

Ref: Nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustilui,

byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?

 

2 Byl jsi tam, když  bděl v Getsemane sám,

byl jsi tam, když  bděl v Getsemane sám ?

 

3 Byl jsi tam, když byl Petrem zapírán,

byl jsi tam, když byl Petrem zapírán ?

 

4 Byl jsi tam, když byl Ježíš bičován,

byl jsi tam, když byl Ježíš bičován ?

 

5 Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran,

byl jsi tam, když byl klesal pod tíhou ran?

 

6 Byl jsi tam, když na kříži skonal Pán,

byl jsi tam, když na kříži skonal Pán ?

 

7 Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán,

byl jsi tam, když byl křižován můj Pán ?

144 Sláva Bohu na věky

Sláva Bohu na věky na nebi a na zemi!

Amen a _ _ _ _ _ _ _ men, amen a _ _ _ men.

145 Ale já

1 Často se nám stává, že lidé říkají,

co nám vůbec Ježíš může dát.

Dneska sám si člověk jistě vystačí

nemusí se Boha na nic ptát.

Ref:  Ale já, ale já ta tebou se dávám,

dobře vím, že mi Tvá láska radost dá.

Ale já, ale já za tebou se dávám,

 já Ti věřím, že mi víra štěstí dá.

 

2 Ježíš je dnes trochu neznáme,

nikde neví, proč ho má mít rád. 

Na co víra, to už na vás necháme,

tomu se dnes můžeme jenom smát.

146 Skončil den

1 Skončil den a přijde noc, celý svět jde spát.

Ví, že nad ním Boží moc na stráži chce stát.

 

2 Jeden bdí a nese sám, co nás trápí vše.

Ve dne v noci dává nám pomoc v samotě.

 

3 Kriste, skálo přepevná, slyš teď prosbu mou!

Dej tvá péče laskavá noc mi pokojnou.

 

4 Když nade mnou je tvá moc, když vím, tvůj že jsem,

vím též, že se dobrá noc změní v dobrý den.

147 Nezapomeň

1 Nezapomeň, že bude jednou účtování,

před soudem stání tam v nebesích  (hm)

Nezapomeň, červánků zář už pohasíná

a luna siná to tají ve svých paprscích..

 

2 Nezapomeň, tak šeptá malý brouček v trávě,

jež used právě v květ sedmikrás  (hm)

Nezapomeň, co pro tě učinil tvůj Ježíš,

ty už to nevíš? On zemřel aby spasil nás.

 


3 Nezapomeň, to slovo ve hvězdách je psáno

a každé ráno je vypráví  (hm)

Nezapomeň, to slunce zlatým perem píše.

Pán z nebes výše, tě před svým trůnem postaví.

 

4 Nezapomeň, tím slovem jarní bouře zvučí

a v tichu pučí jím poupata ( hm)

Nezapomeň, tím rytmem lidské srdce buší,

jen ono tuší, čím pro ně

byla Golgata, byla Golgata,byla Golgata.

148 Večerní

1 Již vánek odvál den za lesy, a slunce odešlo spát.

Dík Tobě, Otče náš v nebesích, že můžem dary Tvé brát.

  

Ref: Již jeden se opět skončil den, noc halí vše v temný šat.

Bůh dítkám svým slíbil sladký sen a spánek klidný všem dát.

 

2 Ty drahé od nás tak vzdálené, vem pod svou laskavou dlaň,

a všechny nemocné ztrápené, náš Pane, od zlého chraň.

149 Toto je den

Toto je den, toto je den který dal nám Pán, který dal nám Pán,

veselme se, a radujme se v něm a radujme se v něm.

Toto je den, který dal nám Pán, veselme se a radujme se v něm,

toto je den, toto je den který dal nám Pán.

150 Spoj nás v jedno, Pane

Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem,

jež nemůže být zlámáno,

spoj nás v jedno, Pane, Spoj nás v jedno Pane,

spoj nás v v jedno láskou svou.

Je jen jeden Pán, je jen jedno tělo,

je jen jeden král proto zpíváme.

151 Stará víra

1 Je to ta stará víra, je to ta stará víra,

je to ta stará víra, ona všechněm postačí.

 

2 Stačila našim matkám, stačila naším matkám,

stačila naším matkám, ona všechněm postačí.

 

3 Prorokům byla silou, prorokům byla silou,

prorokům byla silou, ona všechněm postačí. 

 

4 Budí v nás lásku ke všem, budí v nás lásku ke všem,

budí v nás lásku ke všem, ona všechněm postačí.

 

5 Zkoušena byla ohněm, zkoušena byla ohněm,

zkoušená byla ohněm, ona všechněm postačí.

 

6 Dala slast učedníkům, dala slast učedníkům,

dala slast učedníkům, ona všechněm postačí.

 

7 Bude mne sílit v smrti, bude mne sílit v smrti,

bude mne sílit v smrti, ona všechněm postačí.

 

8 Dovede nás do nebe, dovede nás do nebe,

dovede nás do nebe, ona všechněm postačí.

 

9 Je to ta stará víra, spolehlivá a jistá,

víra v Ježíše Krista, ona všechněm postačí.

152 Láska Kristova

Láska Kristova je tak nádherná,

láska Krístova je tak nádherná,

láska Kristova je tak nádherná,

láska nádherná!

Vysoká je, že ji nepřejdeš,

hluboká je, že jí neprojdeš,

široká je, že neunikneš, láska nádherná.

153 Bůh žehnej, přátelé

1 Bůh žehnej, přátelé, našemu loučení.

Jsme láskou Ježíše přepevně spojeni.

I když nás rozdělí na chvíli prostor, čas,

my sejdeme se v Kristu zas!

 

2 O Králi nebeský, uchop z nás každého,

pobízej ke službě, ochraňuj od zlého,

každému dodej sil k jasnému vyznání,

nové pak daruj shledání!

154 Aj blíží se večer

1 Aj blíží se večer a stíny se pnou,

mé dítě, na cestu svou hleď!

Tys v dáli a bloudíš bez pomoci tmou,

hle, tvůj Otec čeká tě teď.

 

Ref: O, pojď dítě ztracené, domů se vrať,

dnes pozval tě Otec tvůj zas.

Den soudu se blíží, již domů se vrať, než milosti pomine čas!

 

2 Aj blíží se večer a umlkne hlas,

jenž spásu ti zvěstoval dnes.

Snad zítra již nebude volat tě zas

bez Ježíše bude ti zle.

  

3 Aj blíží se večer, ó příteli slyš,

své srdce mu otevři dnes.

Aj míjejí chvíle a nebeská říš

ti zavřena bude snad dnes.

155 Sviť, jen dobře sviť!

Sviť, jen dobře sviť, je celý svět ve tmách,

sviť jen dobře sviť, jak maják ve vlnách!

Sviť na cestu žití, sám Světlem se řiď,

kout ozáří svůj v dálku dobře sviť!

156 Na rozloučenoou

1 Když s tím se máme rozloučit, co každý z nás měl rád,

i v rozchodu má jasno být pro naděj, na návrat.

 

Ref: To není, není loučení, byť chvěl se nám i hlas,

jsme vírou v Krista spojení a sejdeme se zas.

 

2 Byť návrat nejistý snad byl a temná budoucnost,

dlaň stiskni s dlaní za všech sil z nás každý, smutku prost.

 

3 Zde loučení jen časné je, však věčný je náš cíl,

tam z různých stran přec dospěje, kdo pravdivě zde žil.

  

Slovesky: Zbohom si dajme, ktože vie, či zídeme sa zas.

Budúcnost vždy skrytá je v ťme a tma ťa ťaží nás.

Však sú nebesá nad námi, preto: dovidenia

a ruka Božia je s námi: S Bohom! Do videnia.

157 Mám já přítele

1 Mám já přítele, v Něm svou radost mám, když na rámě Boží spoléhám.

V Něm své štěstí mám, pokoj nalézám, když na rámě Boží spoléhám.

 

Ref: Boží rámě je v soužení náš pevný hrad!

Boží rámě, jen na rámě Boží spoléhám.

 

2 Jak je sladké být v Jeho družině, když na rámě Boží spoléhám.

Jak se života cesta zjasňuje, když na rámě Boží spoléhám.

 

3 Čeho bych se bál, čeho strachoval, když na rámě Božíspoléhám?

Mír je v duši mé, když On blízko je když na rámě Boží spoléhám.

158 Večer na obloze

1 Na obloze jež se večer klene, miliardy plane krásných hvězd tam

člověk ptá se, zda jsou obydlené, když se večer patří ku hvězdám.

 

Ref:  A lidstvo touží, touží stále výše, ku hvězdám, ku hvězdám

a já vím, že vzlétnu na ně tiše, až mne Pán můj tam zavolá sám.

 

2 Na obloze jedné noci zrána Orion se jasně zaskvěje tam,

a to Pán můj, jemuž moc je dána, jako král si pro nás příjde sám.

159 Až zajde slunce

1 Až zajde slunce nad naší zemi, pak přijde v slávě můj Spasitel

starost a lkání všechno pomine, až zajde slunce a skončí den.

 

2 Až zajde slunce, zármutek zmizí, utichnou bouře, nepoznám sten,

tam bude radost a věčná sláva, až zajde slunce a skončí den.

 

3 Až zajde slunce, Ježíš mě vezme do nebe k Otci, kde doma jsem.

Vítat mě budou andělské sbory, až zajde slunce a skončí den.

 

4 Až zajde slunce nad naší zemí, mužeš být šťasten a svoboden.

Připrav se dříve, než bude pozdě, až zajde slunce a skončí den.


160 Tam v nebesích

1 Tam v nebesích je má otčina nesnází, bolesti zproštěna,

kde vyvolení neustále nadšeně slaví nebes krále.

 

Ref: V nebesích, v nebesích, moje otčina je v nebesích.

V nebesích, v nebesích, moje otčina je v nebesích.

 

2 Mnozí milí mne předešli tam, kde je všechny jednou uvítám,

společně na věky budem žít tam, kde nehasne sluneční  svit.

 

3 Již zde na zemi slast prožívám, že Tě tváří v tvář uzříti mám.

Vytrhni mne z světa ciziny, k sobě do nebeské otčiny.

  

4 Já se též blížím k své otčině, vroucí prosbu mám, Otče k Tobě:

Způsob to, laskavý Pane můj, by tam vstoupil též služebník Tvůj!

161 Pomôž, Bože večný

1 Pomôž, Bože večný, aby som zbytočný,

aby som zbytočný na svete nebol.

 

2 Daj to Bože z výšin by som svojim bližným,

by som svojim bližným na ťarchu nebol.

 

3 Daj to, Všemohuci, aby v mojom srdci,

aby v mojom srdci  pýchy tieň nebol.

 

4 Pomôž mne slabému, aby som k dobrému,

aby som k dobrému vždy hotový bol.

162 Na vrchu vzdálenem

1 Na vrchu vzdáleném, tak kdys kříž hrubý stal co znamení hanby a běd. 

A já miluji Jej neb tam svůj život dal můj Pán, jenž mne zhříchů mých zved.

 

Ref: Proto miluji hrubý ten kříž, pokud žití mi trvá zde čas.

Nikdy nespustím hrubý ten kříž, až jej zaměním v korunu jas.

 

2 Starý ten, hrubý kříž, jímž tak pohrdá svět, vždy předivnou na mne má moc,

neboť pro něho Pán opustil slávu svou, by vznesl jej v Golgoty noc.

 

3 V hrubém já kříži tom, svatá kde tekla krev, tak předivnou krásu vždy zřím.

Neboť na kříži tom Ježíš trpěl a mřel, by smířil mne zas s Otcem svým.

 

4 Tomu kříži já chci věrný na věky být, rad pohanu jeho chci nést.

Pán pak mne zavolá v nebeský domov svůj, bych sdílel s Ním slávu a čest.

163 Jenom nestýskejte

1 Jenom nestýskejte, všemu konec přejte!

Někdo musí první vstáti,

dobrou noc nám přáti. Dobrou noc!

164 Touha věků

1Pane můj, ty jsi zaslíbil, že příjdeš pro lid si svůj,

a každý kdo ti uvěří, vejde v příbytek Tvůj.

 

Ref: To slovo Tvé je přepevné a vždy mne sílí,

s ním nejsem na světě sám.

Ku hvězdám zřím a vyhlížím oblaček bílý,

veliký jako je dlaň, na kterém přicházíš k nám.

 

2 S důvěrou Písmo otvírám, rád mám Tvé slovo vždy víc.

Za noci hledím ku hvězdám, toužím tebe již zřít. 

 

3 Přijde den, nejkrásnější den, o kterém Otec můj ví. 

Budu pak vzkříšen, proměněn, dle Tvého zaslíbení.

165 Pokoj Boží

Pokoj Boží nech je s námi, pokoj Boží, nech je s námi,

pokoj Boží, nech vždy je s námi po všetky dni,

nech s námi je pokoj Boží.

166 V bludišti sveta

1 V bludišti sveta Teba som sám a moja nádej je len sen,

do pokušenia často upadám, povedz kam, Pane, isť, než k Tebe len?

 


Ref: Kam bysom šiel, kam, Pane, by som šiel,

u Teba bezpečný je ten,

kto v Tebe sílu, utechu našiel. Kam, Pane, isť? Som Tvojím len!

 

2 Mám priateľov, ich pomoc istá, je, boli miverní v ťažký deň,

no duša žiada Tvoj dar nadeje. Povedz, kam, Pane, isť? Som Tvojím len!

 

3 Poznal som Pane, že si Boží Syn, si Kristus našej viery kmen.

Nezvráti trón Tvoj žiadny ľudský čin. Povedz Pane kam isť? Som Tvojí len.

167 Z nebeskéj výsosti

Z nebeskej výsosti priešel k nám dnes Syn Boží,

Syn Boží dnes, přišel z nebeskej výsosti,

v jasličkách leží Spasiteľ náš.

168 Budoucnost

1 Často sedám přemýšleje, slunce když jde k západu,

Kde se octnu zítra ráno, Rci můj Bože, kde budu,

zdali budu v kruhu živých těšiti se svobodě,

kdekoliv se, Jezu octnu, skryj mé srdce u Tebe.

 

Ref: Budoucí čas před mnou leží,já je čísti neumím,

kdekoliv se Jezu octnu,vždy chci býti dítkem tvým.

 

2 Zda pro Krista pracovati, když mi velí jíti dál?

Všechněm všude zvěstovati: Kristus i váš chce být král.

Pojďte vše je připreveno, pojďte za ním vesele.

Kdekoliv se, Jezu octnu, skryj mé srdce u Tebe.

 

3 Snadné dílo pro Ježíše brzy bude hotovo,

všechny boje ukončeny, vítězství mi zjistěno.

Potom v nebi v houfu svatých chvalozpěvy zpívati.

Kristus mým je Spasitelem, budu vděčně plesati.

169 Jak dobré

Jak dobré a utěšené žijí-li bratři (sestry, všichni)v lásce.

Radost mají v lásce, když přebývají.


170 Čas kupředu rychle kvapí

1 Bible toť zdroj velké pravdy, tam jsou slova Kristova.

Učiní tě šťastným navždy, a tak dojdeš domova.

 

Ref: Čas kupředu rychle kvapí, blíží se den, soudu den,

vody života se napij, volá hlas buď připraven.

 

2 Nemysli si: Zítra je čas, uživaje světa dál.

Pak již možná ztichne ten hlas: Pojď, já za tě život dal.

 

3 Proto, milý bratře, sestro, na stráži buď připraven:

až pak uzříš Svaté město, tam nebudeš unaven.

171 Dnes jdu k tobě, Pane můj

1 Dnes jdu k Tobě, Pane můj, tak jak Ty mne zveš a chválím Tě.

Dnes jdu k Tobě, Pane můj, tak jak Ty mne zveš a chválím Tě. 

Dnes jdu k Tobě, Pane můj, tak jak Ty mne zveš a vzývam jméno Tvé,

chválím Tě, vzývám jméno tvé.

 

2 Staré hříchy odhoďme, Ježíš přišel k nám, víc chvalme ho!

Staré hříchy odhoďme, Ježíš přišel k nám, víc chvalme ho!

Staré hříchy odhoďme, Ježíš přišel k nám, víc oslavujme ho,

chvalme ho, oslavujme ho.

 

3 K Ježíši se přibližme, ruce zvedněme a chvalme ho!

K Ježíši se přibližme, ruce zvedněme a chvalme ho!

K Ježíši se přibližme, ruce zvedněme a oslavujme ho,

chvalme ho, oslavujme ho.

172 Dobrou zprávu hlásej

Ref: Mou dobrou zprávu hlásej, vrátil se den, kdy píseň zní,

mou dobrou zprávu hlásej, vítej čas vánoční.

Pojď úvozem i strání, teď vím už, kam se dát,

dál hvězdná zář nás chrání a v dálce slyším hrát. A-le-lu-ja.

 

Dál půjdem cestou známou, jít s námi každý smí

k té stáji kryté slámou, kde dítě milé spí.


173 Je Meno, ktoré mám tak rád

1 Je Meno, ktoré mám tak rád, čo o Ňom stále spievam.

Ono mi zvučí na perách, aj keď sa modlievam.

 

Ref:  Ľubím Ježíša, ľubím Ježíša,

ľubím Ježiša,veď za mňa život dál!

 

2 To Meno láskou znie stále a rozpráva o láske,

o krvi, ktorá očistí a hriechu pozbaví.

 

3 V tom Mene nový život mám, to Meno pokoj dáva.

Do slávy večnej ponáhľam, mój Pán mu tam čeká.

 174 Pane, rád ťa chcem piesňami

1 Pane, rád ťa chcem piesňami oslavovať.

Pane, Teba chcem velebiť od rána celý deň.

Ty si Pán láskavý, pokoj Tvoj uzdraví.

Pane, rád Ťa chcem oslaviť cestou žitia.

 

2 Pane, rád ťa chcem osláviť cestou žitia.

Pane, Teba chcem velebiť od rána celý deň.

Chválí ťa stvorenie za Tvoje zmierenie

a ja nemal by chválit ťa cestou žitia?

 

3 Pane, rád Ti chcem slúžiť vždy cestou žitia,

vďačne na Tvoj kríž spomínať od rána celý deň.

Odvahu z neho brať, zbiedneným pomáhať,

Pane, ako Ty služil si cestou žitia!

175  Smieť žiť pre Krista

1 Smieť žiť pre Krista, pre Něho mrieť,

ó, to je blaho, nad ktoré niet!

Hodno zaň trpieť, hodno bojovať,

ach, hodno celé opustiť svet!

 

2 Smieť žiť pre Krista, niesť hanu strasť.

Smieť raz čo víťaz vojsť v nebies vlasť,

v korune slávy zostať pred Bohom

a žiť tam večne, ó, to je slasť!

 


3 Smieť žiť pre Krista, kým trva deň,

no i keď žiaľny zapadal tieň.

Vždy smieť Mu slúžit a neochabnut:

tu milosť verným Boh dáva len!

176 Čas mizne, letia hodiny

1 Čas mizne, letia hodiny, ktože ich zastaví?

Tvoj život krátky, jediný, sa skoro odplaví.

 

Ref:  Posledný zajde žitia deň a noc sa priblíží.

Sťa svetlo jasné žiari len.

Spasiteľ na kríži. Spasiteľ na kríži.

 

2 Svet ťa už sklamal, poranil a srdce krvaca.

Dosť si už hriešným zvodom žil, zpáť k Bohu návrať sa!

 

3 I teba čeká lásky kráľ, On zomrel za teba.

On všetky tvoje viny vzal, On cesta do neba.

177 Vzácná to a veľká radosť

1 Vzácna to a veľká radosť, že Ježíš je priateľ náš,

že móžeme každú žalosť jemu predniest v modlitbách!

Často v rôznom nepokoji márne sa tu trapime,

pretože v života boji o pomoc neprosíme!

 

2 Skúšky všetky, pokušania, hriechy a bremena bied,

nesme pred tvár svojho Pána s vrúcim vzdychom modliteb!

Kde sa nájde v sveta části priateľ rovný Pánovi?

Len Pán pozná naše strasti a pomôcť je hotový!

 

3 Keď sme slabí, preťažení pod bremenom starostí,

Ježís je ždy verne s námi, zvývajme Ho v úzkosti!

Keď priatelia opustia nás a niet v svete blízkého,

modlíme sa! Veď v každý čas máme pomoc u Neho!

178 Pane můj, jsi vůdcem mým

1 Pan můj, jsi vůdcem mým v plavbě mezi uskalím.

Když se v bouři vlny dmou a směr ztrácím, stižen tmou

Ty mě sám veď slovem svým, buď mi štítem bezpečným. 

 

2 Slovo tvé ma vskutku moc, proniká svým světlem v noc.

Moře vůli pozná Tvou, vlny bouřné utichnou.

S pomocí včas přicházíš, Pane můj, Chci být ti blíž.

 

3 Křehké bárky v peřejích v Boží přístav dospějí.

Dobře známe cíl svých cest, neváháme něco snést,

nezbloudíme nikde s ním, On je vůdcem bezpečným.

179 Svatá láska

1 Jak ovce zašlá z pastvy své, ze svého stáda zaběhlá,

tak člověk bloudí bez cíle, když duše Krista vdálena.

 

Ref:  Lásko, ty svatá, jež snímáš hříchu tíž, tobě se klaním, chci k tobě blíž. 

Lásko, jež snímáš hříchu tíž, tobě se klaním, chci k tobě blíž.

 

2 Nejsem již ovcí zaběhnutou a na dně rokle ztracenou,

jsem ovcí Kristu vrácenou a krví jeho spasenou.

 

3 Již nechci dále žití v tmách, v těch srdce svého pustinách,

s Tebou chci, Pane žitím jít a s Tebou život lásky žít.

180 Vírou máš blíž ke štěstí

1 Vírou máš blíž ke štěstí, Vírou se zázrak stal,

nemocný, nešťastný touží být zdráv s odvahou, s nadějí volá.

 

Ref: Ježíši vím, bohatství máš a slávu vesmírnou,

svou láskou získal jsi též mé srdce celé

slituj se sám, budeš-li chtít, odejdi zlé nemoci mé.

Můj vymaž hřích jak bílý sníh, srdce mi dej.

 

2 Vírou máš blíž ke štěstí, Vírou se zázrak stal,

Ježíšův laskavý hlas poslouchám./:Důvěřuj, následuj,pochopíš.:/

181 Přijde den

1 Přijde den slavný den kdy splní se můj sen o zemi,

kde je mír, věčný jas, země krás, hm

 

2 Otevři, Pane, již brány v tu svoji říš,ať vejít

mohu tam, kde vládne jen láska, hm

 

3 Ve dveřích advent již svůj vezmi lidé kříž, srdce své

odevzdej, dokud čas, zazněl hlas, hm

 

4 Já přicházím v slávě své vezmu do nebe jen věrné,

kteří kříž nesli vždy k nebi blíž.

182 Kdo mě z pout mých

1 Kdo mě z pout mých, ven vyvodí, kdo ta pouta odstraní,

jenom láska vysvobodí, láska bázeň vyhání.

 

2 Být jak strom co plody nese, nejen listí pro krásu

být jak strom, co neohne se, nebojí se nečasu.

 

3 Být jak dům na skále pevné, jako maják na moři,

s kterými ani příval nehne, když se na něj oboří.

 

4 Pramen žití někde najít, neznat co je únava,

třeba sám dál pravdu hájit, i když právě prohrává.

 

5 Kdybych pronik do atomu, kdybych lítal na Měsíc,

jako anděl mluvil k tomu, lásku neměl-nejsem nic.

 

6 Kdo mě z pout mých, ven vyvodí, kdo ta pouta odstraní,

jenom láska vysvobodí, láska bázeň vyhání. 

183 Můj Pán všechny svolá

Ref:  Můj Pán všechny svolá ráno, až se rozední,

můj Pán všechny svolá ráno, v ten den poslední.

 

1 Uslyšíš pak, jak z hrobů temných stoupá mu vstříc chvalozpěv věrných.

Můj pán všechny svolá ráno v ten den poslední.

 

2 Uvidíš pak, jak plačou hříšní, padají v prach králové pyšní.

Můj pán všechny svolá ráno v ten den poslední.

 

3 Zajásáš pak, až skončí boje. Zbavený pout jsou ruce tvoje.

Můj pán všechny svolá ráno v ten den poslední.

184 Toužím vždy s Tebou být

1. Toužím vždy s Tebou být, laskavý Pane můj,

pod Tvou ochranou žít, mít v Tobě přístav svůj.

 

Ref: O, Pane, drahý Pane, toužím po Tvé lásce,

v Tobě mám zdroj života o žehnej mi.

 

2 Toužím vždy s Tebou být, Ježíši při mně stůj,

abych Ti věrný byl po celý život svůj.

  

3 Toužím vždy s Tebou být i v době temnoty,

vždyť vím, že sliby Tvé jsou zdrojem jistoty.

  

4 Toužím vždy s Tebou být, štěstí, i ve dnech zlých,

buď všude vůdcem mým až k branám nebeským.

  

5 Toužím vždy s Tebou být i na konci mých dnů,

Ty otevřeš mi ráj, až k cíli doběhnu.

185 Povím vám teď

1 Povím vám ted, jakou radost mám,

 smutnou prerii když jedu tak sám.

 

2 Cesta skalnatá, kudy mám se brát,

kde mám hledat klid, koho mám mít rád.

 

3 Temná je noc, jasný je můj cíl,

v Boží ochraně bude vždy můj díl.

186 Mé srdce radost má

1 Mé srdce radost má, že Tobě zpívat smím,

že v Tobě smysl má a že o Tobě ví.

Mé srdce radost má, že Tys mu život dal,

že ses obětoval a že jen Ty jsi králem král.

 

Ref: Vzdává díky chce ti sloužit každý den,

vzdává díky ví, že Tobě patří zem.

Vzdává díky /: za to že jsi vítězem:/ - při 3. sloce

 

2 Mé srdce radost má, je plné chválení,

že ty jsi síla má, že tys mé zázemí.

Mé srdce radost má a dále věří jen

a nesnaží si Tě vysvětlit - rozumem.

   

3 Mé srdce radost má, a chce to říci všem

a chce to poslat dál nechce být samo jen.

Mé srdce radost má a dál žije pod sluncem

však Tobě nyní jen a chce být Tvojím dítětem.

187 Já jsem ta cesta, pravda i život

Já jsem ta cesta, pravda i život, tak to Ježíš řek.

Bez cesty jít se nikam nedá, bez pravdy marně pravdu hledáš

a jak pak žít chceš bez života?

188 Naše cesta 

1 Naše srdce musí být chrámem Božím, naše srdce musí být chrámem Božím,

naše srdce musí být chrámem Božím, svatyni v které bydlí svatý Bůh.

 

Ref: Plni moci a vděčnosti a chvály,

plni moci vděčnosti a chvály,

plni moci vděčnosti a chvály, svatyni v které bydlí svatý Bůh.

 

2 Naše duše musí být chrámem Božím, naše duše musí být chrámem Božím,

naše duše musí být chrámem Božím, svatyni v které bydlí svatý Bůh.

 

3 Naše tělo musí být chrámem Božím, naše tělo musí být chrámem Božím,

naše tělo musí být chrámem Božím,  

svatyni v které bydlí svatý Bůh.